خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20279   بروزرسانی: 14-05-1398

Moladad Nikbakht

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
4 سوزان فرهنگ خرداد  1397فیزیک دینامیک تولد-مرگ در شبکه های پیچیده   استاد مشاور
3 حسین جلالی در حال انجامفیزیک انتقال حرارت تابشی   استاد راهنما
2 ندا ذوالقدری در حال انجامنانوفوتونیک مقاوت تابشی در مقیاس نانو   استاد راهنما
1 علیرضا نعیمی در حال انجامنانوفوتونیک انتقال حرارت در سامانه ای از نانوذرات مگنتو اپتیک   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
14 فریبا آفریدنده مهر  1394نانو فیزیک انتقال حرارت در آرایه یک بعدی از نانوذرات   استاد راهنما
13 امید رمضان چوبدار شهريور  1394نانو فیزیک انتقال حرارت تابشی در سامانه های ناهمسانگرد   استاد راهنما
12 زهرا اسکندری اسفند  95فیزیک دینامیک انتقال حرارت تابشی در مقیاس نانو : دوشاخه شدن و حافظه هاي حرارتی   استاد راهنما
11 کامیار توکلی ارديبهشت  1395فیزیک حافظه های حرارتی در نانوساختارها   استاد راهنما
10 مهسا جعفری بهمن  95نانو فیزیک نقش مواد با ضریب شکست منفی در انتقال حرارتی تابش در مقیاس نانو   استاد راهنما
9 سمیرا کاظمی بهمن  1396نانو فیزیک پرکولاسیون در انتقال حرارت به شیوه تابش   استاد راهنما
8 آتوسا مانصوری دي  1396نانو فیزیک روابط مقیاس بندی حاکم بر اتاقال حرارت در سامانه های بس ذره ای   استاد راهنما
7 سرویه احمدیان بهمن  1396نانو فیزیک انتقال حرارت تابشی در نانوساختارهای فرکتالی   استاد راهنما
6 سارا حسینی بهمن  1396فیزیک یکسویازی انتقال حرارت در مقیاس نانو   استاد راهنما
5 شمیم کهریزی شهريور  1397نانو فیزیک انتقال حرارت تابشی میدان نزدیک میان ذرات بزرگ مقیاس   استاد راهنما
4 نسیم رشیدی دي  1396فیزیک انتقال حرارت میان نانوذرات توخالی   استاد راهنما
3 میلاد قادونی در حال انجامنانوفیزیک انتقال حرارت میان نانوذرات مگنتو اپتیک   استاد راهنما
2 نوشین پرکان در حال انجامنانوفیزیک انتقال حرارت میان نوذرات هسته پوسته طلا-نقره   استاد راهنما
1 مژده در حال انجامنانوفیزیک انتقال حرارت در آرایه ای از ذرات مگنتو اپتیک   استاد راهنما