خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15765   بروزرسانی: 22-04-1397

Mehdi Panahi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
13 محمدرضا مختاری مهر  1392آبیاری و زهکشی برآورد نیاز آبی درختان زیتون با استفاده از داده های سنجش از دور تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: منطقه طارم، استان زنجان)   استاد راهنما
12 فرزانه احمدی تازه کندی در حال انجامآبیاری و زهکشی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی تخصیص منابع آب دشت مراغه با استفاده از WEAP   استاد راهنما
11 مینا طاهری شهريور  1393آبیاری- زهکشی تخمین کارایی مصرف آب در محصول ذرت با استفاده از قابلیت سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت قزوین).   استاد راهنما
10 امین اقلیمی در حال انجامآبیاری- زهکشی مقایسه و ارزيابي چند الگوریتم داده کاوی در تخمین تبخیر تعرق مرجع دشت تبریز   استاد راهنما
9 سید حسن میرهاشمی شهريور  1392آبیاری و زهکشی مقایسه و ارزيابي چند الگوریتم داده کاوی در تخمین تبخیر تعرق پتانسیل دشت قزوین   استاد راهنما
8 مریم پرتوی اسفند  1392آبیاری و زهکشی تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز آبی و عملکرد گندم پاییزه و راهکارهای سازگاری با آن (مطالعه موردی دشت زنجان)   استاد راهنما
7 پیام شیرکوند در حال انجامآبیاری و زهکشی بررسی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی با استفاده ازGIS و مدل دراستیک اصلاح شده(مطالعه موردی: دشت ورامین)   استاد راهنما
6 ثنا عزتی در حال انجامآبیاری و زهکشی بررسی روند تغییرات کمی و کیفی رودخانه قزل اوزن   استاد راهنما
5 مصطفی خاشعی ورنامخواستی اسفند  1390آبیاری و زهکشی بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گندم و توصیف کیفی اثرات متقابل پتانسیل- رشد   استاد راهنما
4 صادق صفرنژاد در حال انجامآبیاری و زهکشی ارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری قطره ای در دشت زنجان - سلطانیه   استاد راهنما
3 فرید قنبری اسفند  1392آبیاری و زهکشی بررسی روند تغییرات کمی- کیفی آبهای زیرزمینی دشت شبستر با استفاده از آزمونهای ناپارامتریک   استاد راهنما
2 زینب میرزایی چادگانی دي  1389آبیاری و زهکشی ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری با استفاده از مدل هیدرودینامیک شبیه سازی جریان های غیر ماندگار   استاد راهنما
1 نسیم ستاری اسفند  1391آبیاری زهکشی پهنه بندی مناطق همگن تبخیر و تعرق با روش های WARD و PCA و GIS (مطالعه موردی: استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل)   استاد راهنما