خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16573   بروزرسانی: 04-08-1398

Mehdi Panahi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
28 محمدرضا مختاری مهر  1392آبیاری و زهکشی برآورد نیاز آبی درختان زیتون با استفاده از داده های سنجش از دور تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: منطقه طارم، استان زنجان)   استاد راهنما
27 فرزانه احمدی تازه کندی در حال انجامآبیاری و زهکشی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی تخصیص منابع آب دشت مراغه با استفاده از WEAP   استاد راهنما
26 مینا طاهری شهريور  1393آبیاری- زهکشی تخمین کارایی مصرف آب در محصول ذرت با استفاده از قابلیت سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت قزوین).   استاد راهنما
25 امین اقلیمی در حال انجامآبیاری- زهکشی مقایسه و ارزيابي چند الگوریتم داده کاوی در تخمین تبخیر تعرق مرجع دشت تبریز   استاد راهنما
24 سید حسن میرهاشمی شهريور  1392آبیاری و زهکشی مقایسه و ارزيابي چند الگوریتم داده کاوی در تخمین تبخیر تعرق پتانسیل دشت قزوین   استاد راهنما
23 مریم پرتوی اسفند  1392آبیاری و زهکشی تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز آبی و عملکرد گندم پاییزه و راهکارهای سازگاری با آن (مطالعه موردی دشت زنجان)   استاد راهنما
22 پیام شیرکوند در حال انجامآبیاری و زهکشی بررسی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی با استفاده ازGIS و مدل دراستیک اصلاح شده(مطالعه موردی: دشت ورامین)   استاد راهنما
21 ثنا عزتی در حال انجامآبیاری و زهکشی بررسی روند تغییرات کمی و کیفی رودخانه قزل اوزن   استاد راهنما
20 مصطفی خاشعی ورنامخواستی اسفند  1390آبیاری و زهکشی بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گندم و توصیف کیفی اثرات متقابل پتانسیل- رشد   استاد راهنما
19 صادق صفرنژاد در حال انجامآبیاری و زهکشی ارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری قطره ای در دشت زنجان - سلطانیه   استاد راهنما
18 فرید قنبری اسفند  1392آبیاری و زهکشی بررسی روند تغییرات کمی- کیفی آبهای زیرزمینی دشت شبستر با استفاده از آزمونهای ناپارامتریک   استاد راهنما
17 زینب میرزایی چادگانی دي  1389آبیاری و زهکشی ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری با استفاده از مدل هیدرودینامیک شبیه سازی جریان های غیر ماندگار   استاد راهنما
16 نسیم ستاری اسفند  1391آبیاری زهکشی پهنه بندی مناطق همگن تبخیر و تعرق با روش های WARD و PCA و GIS (مطالعه موردی: استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل)   استاد راهنما
15 فرزانه احمدی تازه کندی اسفند  1392آبیاری و زهکشی بررسی اثرات تغییر اقلیم برروی تخصیص منابع آب دشت مراغه با استفاده از مدل WEAP   استاد راهنما
14 ابراهیم عبدی اسفند  1393آبیاری و زهکشی پهنه بندی سیلاب رودخانه ایجرود با استفاده از مدل عددی MIKE FLOOD و تعیین مناطق مورد نیاز برای احداث کانال زهکشی در محدوده مطالعاتی   استاد راهنما
13 سعید حسنی خرداد  1394آبیاری و زهکشی بررسی آسیب پذیری کیفیت آب زیرزمینی با استفاده ازGIS و مدل دراستیک اصلاح شده (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)   استاد راهنما
12 علی شجاعی تير  1398آبیاری و زهکشی بهینه سازی هیدرولیکی و اقتصادی شبکه های آبیاری قطره ای در اراضی شیب دار با الگوریتم ژنتیک بوسیله نرم افزار WaterGems   استاد راهنما
11 لیلا بیات بهمن  1394آبیاری و زهکشی شبیه سازی آبیاری جویچه¬ای با جریان موجی و پیوسته با استفاده از مدل WinSRFR   استاد راهنما
10 محمد مسعودی بهمن  1394آبیاری و زهکشی بررسی تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت برپتانسیل تولید و بهره وری مصرف آب ( مطالعه موردی منطقه رزن همدان )   استاد راهنما
9 پریسا عسگری تير  1395آبیاری و زهکشی شبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل GMS (مطالعه موردی دشت زنجان)   استاد راهنما
8 اسماعیل اخوان گیگلو بهمن  1396آبیاری و زهکشی بررسی خصوصیات لایه سطحی بام سبز در میزان رواناب تولیدی   استاد راهنما
7 امیرحسین امانی بهمن  1396آبیاری و زهکشی بررسی مشخصات لایه زهکش بر روی میزان نگهداشت آب در ترانشه نفوذ   استاد راهنما
6 پرویز علیزاده بهمن  1396آبیاری و زهکشی بررسی خصوصیات لایه ذخیره بام سبز در میزان رواناب تولیدی   استاد راهنما
5 فاطمه محمدی بهمن  1396آبیاری و زهکشی ارزیابی روش های تخمین پارامتر های نفوذ در آبیاری نواری با استفاده از مدل WinSRFR   استاد راهنما
4 سید جواد رضویان اسفند  1396آبیاری و زهکشی بررسی تغییرات کیفیت آب باران در لایه¬های مختلف بام سبز   استاد راهنما
3 الهامه اصغرزاده مهر  1395آبیاری و زهکشی مطالعه شاخص های کارایی مصرف آب در اراضی خرده کشاورزی تحت کشت گندم (مطالعه موردی: دشت میاندوآب)   استاد راهنما
2 سیدهاتف حسنی تير  1398آبیاری و زهکشی بررسی عوامل موثر در مدیریت و اجرای آبیاری تحت فشار دراستان قزوین   استاد راهنما
1 نسرین هجران خواه حسنی شهريور  1397آبیاری و زهکشی بررسی و پهنه بندی کیفی منابع آب زیر زمینی ( مطالعه موردی :جلفا دوزال )   استاد راهنما