خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25640   بروزرسانی: 19-11-1397

Seyed Jamal Tabatabaei Rezaei
سید جمال طباطبائی
استادیار

پست الکترونيکی
sjt.rezaei@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tabatabaei-jamal

فکس
   +98 (0) 24 3228 2477

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشكده علوم، گروه شیمی، صندوق پستي: 313-45195، کد پستی: 4537138791