خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:18821   بروزرسانی: 06-10-1395

Ebrahim Ahmadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شيمي و سنتیک پليمریزاسیون2. شناسایی پلیمرها3. کاتاليزورهای پتروشیمی