خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:19378   بروزرسانی: 10-10-1396

Ebrahim Ahmadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شيمي و سنتیک پليمریزاسیون2. شناسایی پلیمرها3. کاتاليزورهای پتروشیمی4. شیمی پلیمر پیشرفته5. سنتز پلیمرها6. پلیمرهای معدنی