خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16863   بروزرسانی: 16-12-1395

Abbas Hosseini

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. تاریخ نقاشی از عصر روشنگری تا دوران مدرن2. کارگاه چاپ فلز (اچینگ و آکواتینت)3. تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی4. طراحی و نقاشی5. تاریخ نقاشی ایران6.