خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18159   بروزرسانی: 20-06-1397

Vahab Jafarian

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. قند و لیپید ( کارشناسی ارشد)2. بیوشیمی (ارشد بیوتکنولوژی)3. بیوشیمی 2 (کارشناسی)4. مبانی بیوشیمی (کارشناسی)5. بیوشیمی پیشرفته گیاهی (دکتری باغبانی)6. روش های بیوشیمی (کارشناسی ارشد)7. بیوتکنولوژی (کارشناسی ارشد)8. کنترل متابولیسم (کارشناسی ارشد)9. بیوشیمی گیاهی (کارشناسی ارشد)