خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22575   بروزرسانی: 12-12-1398

Vahab Jafarian

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مبانی بیوشیمی (کارشناسی)2. بیوشیمی 2و1 (کارشناسی)3. بیوشیمی قند و لیپید (کارشناسی ارشد)4. روش های بیوشیمی (کارشناسی ارشد)5. کشت سلول و بافت (کارشناسی ارشد)6. کنترل متابولیسم (کارشناسی ارشد)7. بیوتکنولوژی (کارشناسی ارشد)8. بیوشیمی (کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی)9. بیوشیمی گیاهی (کارشناسی ارشد)10. بیوشیمی پیشرفته گیاهی (دکتری باغبانی)