خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16400   بروزرسانی: 14-02-1392

Fariba Mobini

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ترجمه-زبان شناسی-دروس تئوری درزمینه ی ترجمه-روش تدریس-روانشناسی زبان-ترجمه متون ادبی