خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20279   بروزرسانی: 14-05-1398

Moladad Nikbakht

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. اپتیک پیشرفته2. کوانتوم پیشرفته (ارشد)3. کوانتوم (کارشناسی)4. فرایندهای تصادفی (دکتری)5. سامانه های دینامیکی (دکتری)6. فیزیک محاسباتی (ارشد)7. فیزیک I & II8. حالت جامد پیشرفته (ارشد)9. کاربرد کامپیوتر در فیزیک (کارشناسی)10. مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (کارشناسی)11. فیزیک پلاسما (کارشناسی)12. فیزیک حالت جامد (کارشناسی)