خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18443   بروزرسانی: 23-04-1399

Arash Refahi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. آب های زیرزمینی2. مقاومت مصالح3. کاربرد روش های عددی در ژئومکانیک4. مکانیک محیط های پیوسته و ناپیوسته در سنگ5. کنترل زمین