خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25934   بروزرسانی: 31-04-1398

Mostafa Yargholi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طراحی مدارهای مجتمع فرکانس بالا (RF)2. طراحی مدارهای VLSI3. الکترونیک ۱4. الکترونیک 2 5. آز الکترونیک 6. طراحی مدارهای مجتمع CMOS7. الکترونیک 3 8. مدار منطقی9. مدار مخابراتی10. الکترونیک 1