خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24924   بروزرسانی: 25-05-1394

Gholamhossein Tavasoli
غلام حسین توسلی
مربی

پست الکترونيکی
gtavasoli[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tavassoli-gholamh

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر، اتاق -----، کدپستی 38791-45371