خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه معماری]

بازدید:16995   بروزرسانی: 30-08-1394

Hamid Vaziri
حمید وزیری
مربی

پست الکترونيکی
vaziri@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/vaziri_hamid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2506

آدرس 
دانشگاه زنجان،دانشکده فنی،گروه معماری صندوق پستی 45195-313، اتاق M-203