خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه زمین شناسی]

بازدید:13449   بروزرسانی: 02-11-1396

Afshin Zohdi
افشین زهدی
استادیار

پست الکترونيکی
afshin.zohdi@znu.ac.ir      zohdi.a@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zohdi_afshin

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4076

فکس
   +98 (0) 24 3228 40023

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، کدپستی 38791-45371