خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه برق]

بازدید:15471   بروزرسانی: 26-10-1394

Habibollah Zolfkhani
حبيب اله زلف خانی
استادیار

پست الکترونيکی
h.zolfkhani@znu.ac.ir      h_u_zolfkhani@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zolfkhani_habib

تلفن
   (+98) 0241 5152314   +98 (0) 24 3305 2612

فکس
(+98) 0241 5152609   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق، صندوق پستی 45195-313