University of Zanjan
 :: خانه  ::  معرفي ::  اساتيد ::  دانشکده ها  :: اخبار ::                              
  [اساتيد گروه  ]
  بروز رسانی: 3 تير ماه 1393   بازديد: 4056  
  Seyed Najmadin Mortazavi

       - زمينه هاي آموزشي و تدريس
      - مقالات
      - کتب
      - طرحهای پژوهشی
      - راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي
      - مديريت
      - عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي
  

               مقالات

 

ب) مقالات علمی  ISI-ISC  :

1)   بررسي اثرات مصرف كلروركلسيم و سايتوكينين (BA) برصفات مرفوفيزيولوژيكي رز شاخه بريده رقم الونا ، مجله علمي- پژوهشي علوم كشاورزي دانشگاه تهران سال 1386.

2)   بررسي تاثير2 ،4- دي ، ساکارز و کلريد کلسيم بر باز شدن گل ها در گل شاخه بريده مريم رقم پيئرل ، مجله علمي- پژوهشي علوم كشاورزي دانشگاه تهران سال 1388.

3)  مروری بر خصوصیات داروئی و فارماکولوژی گیاه شمعدانی عطری – مجله علمی و پژوهشی گیاهان داروئی- مجله فصلنامه گیاهان داروئی ایران.

4)   رابطه برخی از شاخص های فیزیولوژیکی با سرمازدگی در چند رقم بادام در مراحل نمو جوانه گل-  مجله علوم و فنون باغبانی ایران.

5)   Effect of Particle Size on the Cyclic Voltammetry Parameters of Nanostructu-red Lead  Dioxide.Intrnational.Journal.Electrochemical.Science.,4(2009)414-424.

6)  The effect of Cytokinin and Calcium on cut flower quality in Rose(Rosa hybridaL.) cv.Illona.Scientific Journal of food, Agriculture &Environment Vol.5(3&4):311-313-2007.

7)  The study of stem recutting and aluminum-sulphate application on the some morphophysiologic traits in rosa (rosa hybrida cv.illona).

    ب) مقالات علمی غیر   ISI-ISC  :    

1)    تاثیر تیمارهای شیمیایی برکاهش نیاز به برش مجدد انتهای ساقه درگل شاخه بریده ژربرا رقم  میکس . سمپوزیوم ملی راهکاری بهبود تولید و توسعه صادرات گل وگیاهان زینتی ایران . مهر 1386.

2)      معرفي علمي برموداگراس بعنوان يك نبات چمني و مرتعي، كنگره علوم باغباني- 1379

3)      بررسي سازگاري اكولوژيكي چند رقم چمن در شرايط سردسيري کشور، همايش ملي فضاي سبز اروميه- 1381.

4)     چمن وارقام مناسب آن بعنوان زمينه فضاي سبز،همايش ملي فضاي سبز اروميه -1381

5)      كاهش هزينه هاي انرژي با ايجاد فضاي سبز، همايش ملي فضاي سبز اروميه- 1381

6)      بررسي سياه شدن مغز گردو و راههاي جلوگيري از آن همايش ملي خشكبار تبريز- 1382.

7)      معرفي گياه پامپاس گراس و كاربرد آن در طراحي فضاي سبز مجله علمي- ترویجي-1383.

8)       بررسي پايه هاي مناسب بادام در منطقه ابهر- تهران - 1384.

7-The Study of Almond Root Stocks In Abhar ,Iv International Symposium on Pistachio and Almond-ISHS-Tehran –Iran,May22-25(2005).

9)     انتخاب بهترين ارقام بادام بعنوان پايه براي برخي كولتيوارها در منطقه زنجان. تهران- 1384.

8-Selection of Bitter Almond (prunus amygdalus L.)As A Suitable Rootstock For Some Cultivars In the Estern of Zanjan Province.) Iv International Symposium on Pistachio and Almond-ISHS-Tehran –Iran,May22-25(2005.

10)بررسي اثر تنش آبي بر روي ارقام سيب بر روي پايه .MM106 همايش كشاورزي ابهر- 1384.

11)بررسي فضاي سبز از نظررواني و زيست محيطي .همايش كشاورزي ابهر- 1384 .

12)بررسی علل زوال تدريجي درختان زيتون در طارم- همايش ملي زيتون - 1384  .

13)مناسبترين روش مديريتي باغات زيتون جهت كنترل آفت مگس زيتون. همايش ملي زيتون -1384 . 

14)بررسی و توسعه کشت اسفرزه دراستان زنجان ، بیست و هفتمین کنگره بین المللی علوم باغبانی کره جنوبی،1385، 

13- Research and extention of isabgol (Plantago ovata Forsk) in zanjan province  

                

15) A Practical Program for Collction of Allergen Pollen ,Allergy Clin  Immunol Int:J World Allerg Org,Supplement 1(2005)   

16)

17) بررسي سازگاري اكولوژيكي چند رقم چمن خارجي در شرايط اقليمي زنجان- (مجموعه مقالات همايش كشاورزي استان زنجان)1385.

18) بررسي تآثير تيمار كلسيم بر عمر انباري دو رقم سيب تجاري-(مجموعه مقالات همايش كشاورزي استان زنجان)1385.

19) بررسي تآثير عصاره توتون در تحريك رشد بذر گياه انگلي سس جهت مبارزه و کنترل آن- (مجموعه مقالات همايش كشاورزي استان زنجان)1385.

20) عمده ترين مشكلات در توليد نهال استاندارد در استان زنجان-(مجموعه مقالات همايش كشاورزي استان زنجان)1385.

21) بررسي ميزان تحمل به سرما،در برخي از ارقام انگور- (مجموعه مقالات همايش كشاورزي استان زنجان)1385.

22)  بررسي تاثير ساكارز و اسيد سيتريك بر ماندگاري گل شاخه بريده مريم رقم توبروسا پنجمين كنگره علوم باغباني ايران- شهريو1386.

23)  بررسي تاثير مصرف سايتوكينين (BA) وكلروركلسيم برماندگاري گل ميخك شاخه بريده  رقم سنراس اولين همايش ملي دانشجوئي علوم باغباني ايران- شهريور 1386.

24)تاثیر سولفات آلومینیوم و اسید سیتریک بر ماندگاری گل شاخه بریده ژر برا رقم میکس- همایش ملی دانشجوئی علوم باغبانی ایران – کرمانشاه 1386.

25) بررسي اثر دور آبیاری و کودهای شیمیائی برتولید ماده موثره اسفرزه . سومین همایش گیاهان داروئی کشور- دانشگاه شاهد- 1386 تهران.

26) بررسی فعالیت آنتی اکسیدانت و رابطه آن با ماندگاری گل رز رقم الونا .

26- The Stady of Anti-oxidat and Relation with Longevity in Rose (rosa  hybrida L. cv. Illona) Conference of Biology 19-21 AUG 2008. University of Tehran.

27) تاثیر مواد شیمیایی مختلف بر ماندگاری گل شاخه بریده مریم رقم پیئرل . اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور تالش 23-25 مرداد 1387.

28)  تاثیر مواد شیمیایی مختلف برمیزان کلروفیل و ماندگاری گل شاخه بریده مریم اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور تالش 23-25 مرداد 1387.

29) تاثیر محیط های مختلف و باز برش بر میزان پیری گل شاخه بریده شب بو رقم Incana همایش سراسری شیمی دانشگاه پیام نور ابهر25-27 آبانماه 1387.

30) بررسي اثر ترکیبات شیمیایی بر ماندگاري گل ميخك رقم باربارا همایش سراسری شیمی دانشگاه پیام نور ابهر25-27 آبانماه 1387.

31)  بررسی ژرم پلاسم کولتیوارهای سیب محلی کردستان دومین همایش منطقه ای چشم اندازی به کشاورزی شمالغرب کشور دانشگاه آزاد اسلامی کردستان  مهاباد 2 دی ماه سال 1387.

32)  بررسي اثر نانوسيلور به همراه ساكارز بر افزايش ماندگاري شاخه بريده گل رز رقم شانتي جشنواره دانشجوئی دانشگاه جامع علمی – کاربردی زنجان  آذر 1387.

33) اثر تنش بر جوانه زنی گیاه بارهنگ کبیر – همایش منطقه ای شکوفای و نوآوری در گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر-22 اسفند 1387.

34)بررسی تیمارهای مختلف سرمایی بر روی جوانه زنی گیاه دارویی بنفشه ایرانی- ششمین کنگره علوم باغبانی – رشت 1388.

35) تاٌثیر فاکتورهای مختلف فیزیولوژیکی بر میزان ماندگاری گل شاخه بریده آلسترومریا رقم پرونس - ششمین کنگره علوم باغبانی – رشت 1388.

36) بررسي تأثير نوع هرس و رقم بر روي ویژه گی های تاج وکیفیت ظاهری میوه سیب با پايه مالینگ مرتون 106 – ششمین کنگره علوم باغبانی – رشت 1388.

37)اثر تیمار محلول نیترات نقره بر روی ماندگاری پس از برداشت گل بریده میخک– ششمین کنگره علوم باغبانی – رشت 1388.

38) بررسي اثر اسيد ساليسيليك و محلول پاشي كلسيم و بُر بر خواص كيفي و عمر بعد از برداشت گل بريده سوسن- ششمین کنگره علوم باغبانی – رشت 1388.

39) بررسی تاثیراسید سیتریک و ساکاروز در ماندگاری گل شاخه بریده داوودی( رقم زرد) - ششمین کنگره علوم باغبانی – رشت 1388.

40) بررسی تاثیرتیمارهای شیمیایی نیترات نقره و ساکاروز در نگهداری گل شاخه بریده لیلیوم رقم معمولی- ششمین کنگره علوم باغبانی – رشت 1388.

41) اثر ساکارز و اسید سیتریک  در ماندگاری پس از برداشت گل های بریدنی آلسترومریا رقم هیبرید852– ششمین کنگره علوم باغبانی – رشت 1388.

42)بررسي نسبت رشد سه رقم مختلف رز گلخانه اي به روش قلمه زني- ششمین کنگره علوم باغبانی – رشت 1388.

43) تاثیر زمان مصرف اسید جیبرلیک بر انگور بيدانه سفيد- ششمین کنگره علوم باغبانی– رشت 1388.

44) بررسي اثر سربرداري درگيرايي چهار روش پيوند جوانه گردو- ششمین کنگره علوم باغبانی – رشت 1388.

45) 

46)Analyse and recognition combination available in herb essence Mentha viridis L. 16th Iranian conference of Organic chemistry.

47)بررسی اثر غلظت های  نفتالین استیک اسید(NAA) بر ریشه زایی قلمه های لاکی بامبو بصورت هیدرو پونیک- سمینار سراسری هیدرو پونیک– اصفهان 1388.

48) تاثیر تکنیک خمش شاخه بر روی چندین صفت کیفی در سه رقم رز گلخانه ای- دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی فسا آذر. 1388.

49)تاثیر اسید سیتریک در ماندگاری پس از برداشت گل شاخه بریده میخک- دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی فسا آذر. 1388.

50)بررسی اثر متقابل سطوح مختلف NAA و مدت زمان آن در ریشه زایی قلمه های لاکی بامبو- دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی فسا آذر. 1388.

51)تاثیر تیمار گرمایی بر روی کاهش سرمازدگی موز - دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی فسا آذر. 1388.

52)بررسی تاثیر هورمون متیل جاسمونات برای کاهش سرمازدگی در موز- دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی فسا آذر. 1388.

53) بررسی تاثیرتنش آبی بر روی صفات کمی وکیفی ارقام سیب پیوند شده برروی پایهMM106-اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی- دانشگاه بیرجند، بهمن 1388.

54)تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و ماده موثره گیاه داروئی اسفرزه در زنجان اولین همایش ملی تنشهای محیطی درعلوم کشاورزی-دانشگاه بیرجند،بهمن 1388.

55)بررسی اثر سطوح مختلف NAA و مدت زمان آن بر ریشه زائی قلمه های لاکی بامبو(Lucky bumboo) همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی-دانشگاه آزاد– آزادشهر. دیماه 1388.

56)Effect of foliar spray of Naphtalen acetic acid on Essential oil yield and composition on Rose-Scent Geranium(Pelargonium Graveolens cv. Bourbon)-12th Iranian Pharmaceutical sciences congress.2-5-August-2210.

57)   The Effect of Physiological Defferent factor on the vase (Alstroemeria hybrida cv. cv. provence). 28th International conference of Horticulture(ISHS). portghal-2010.

58)بررسی تاثیر محلول های نگهدارنده مختلف بر ماندگاری و کیفیت گل های بریده آلسترومریا رقم پرونس. همایش ملی بهبود و توسعه بازار گل وگياهان زينتي ايران، محلات 1389.

59) تاثیر ساكارز و کلرور كلسيم بر ماندگاری و کیفیت گل شاخه بريده رز رقم وارلون. همایش ملی بهبود و توسعه بازار گل وگياهان زينتي ايران، محلات 1389.

60) تأثیر ساکارز و اسید سیتریک بر کیفیت و ماندگاری گل شاخه بریده لیسیانتوس رقم بنفش. همایش ملی بهبود و توسعه بازار گل وگياهان زينتي ايران، محلات 1389.

61) تاثیر ساکارز و اسید جبرلیک در محلول غذایی بر ماندگاری و کیفیت گل شاخه بریده میخک رقم زرد. همایش ملی بهبود و توسعه بازار گل وگياهان زينتي ايران، محلات 1389.

62) تاثير ساكارز و كلرور كلسيم بر ماندگاري و کیفیت گل ژربرا (رقم پاكس) همایش ملی بهبود و توسعه بازار گل وگياهان زينتي ايران، محلات 1389.

63) تاثيرسولفات آلومينيوم و برش ساقه  در كيفيت و ...گل بريده شب بو- همایش ملی بهبود و توسعه بازار گل وگياهان زينتي ايران، محلات 1389.

64) بررسی اثر نانوسیلور و هیپوکلرید سدیم بر طول عمر گل ژربرا- همایش ملی بهبود و توسعه بازار گل وگياهان زينتي ايران، محلات 1389.

65) بررسی اثر نانوسیلور و هیپوکلرید سدیم بر میکروارگانیسم های محلول- همایش ملی بهبود و توسعه بازار گل وگياهان زينتي ايران، محلات 1389.

66) برآورد نیاز آبی سیستم های سرمایشی فن و پد در گلخانه های  محلات- همایش ملی بهبود و توسعه بازار گل وگياهان زينتي ايران، محلات 1389.

67) بررسی راندمان سرمایشی در گلخانه در منطقه محلات- همایش ملی بهبود و توسعه بازار گل وگياهان زينتي ايران، محلات 1389.

 

 

 
Copyright © 2004-2013, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir