University of Zanjan
 :: خانه  ::  معرفي ::  اساتيد ::  دانشکده ها  :: اخبار ::                              
  [اساتيد گروه  ]
  بروز رسانی: 1 آبان ماه 1393   بازديد: 4061  
  Jalal Saba

  

               مقالات

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی :

 

1.     Saba, J., M. Moghaddam, K. Ghassemi and M.R. Nishabouri. 2001. Genetic properties of drought resistance indices. J. Agric. Sci. Technol. 3:43-49

 

2.       بالسینی، ح.، ج. صبا، الف. زنگانی، و م. صالحی. 1385. تجزیه علیت متوالی شاخص تحمل به تنش خشکی در کلزا. زراعت و اصلاح نباتات ایران، 2(1): 13-28

 

3.       بالسینی، ح.، ج. صبا، س. جمشیدی، و م. صالحی. 1385. بررسی روابط صفات زراعی با شاخص GMP عملکرد کلزا از طریق تجزیه علیت متوالی. مجله دانش نوین کشاورزی، 2(4): 25-40

 

4.       شبیری، س. س.، ک. قاسمی گلعذانی، الف. گلچین، و ج. صبا. 1385. تأثیر میزان آب آبیاری بر فنولوژی و عملکرد سه رقم نخود. 1385. دانش کشاورزی، 16(2): 137-147

 

5.       تورچی، م.، م. ر. شکیبا، م. مقدم، و ج. صبا. 1385 . برآورد پارامترهای ژنتیکی شاخص های رشد در گندم به روش دی آلل. مجله علوم و صنایع کشاورزی، 20(6): 86-77

 

6.       شبیری، س.س.، ک. قاسمی گلعذانی، الف. گلچین، و ج. صبا. 1386. تأثیر محدودیت آب بر رشد و عملکرد سه رقم نخود در زنجان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 4(2): 32-43

 

7.       صمیمی سده، ن.، ج. صبا، ف. شکاری، و ک. سلیمانی. 1386. قابلیت استفاده از صفات فیزیولوژیک بعنوان شاخص ارزیابی مقاومت به خشکی در گندم. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 4(5): 105-114

 

8.       نصیری، ج.، ع. حق نظری، ج. صبا، ج. نجفی، و ر. صمیمی فرد. 1386. تنوع ژنتیکی گونه های وحشی جنس Pisum در مکانهای ریزماهواره. علوم کشاورزی، 13(1): 231-238

 

9.       تورچی، م.، م. ر. شکیبا، م. مقدم، و ج. صبا. 1386. بررسی ژنتیکی عملکرد دانه و اجزاء آن در گندم به روش دیالل. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 14(4): 88-99

 

10.    گلچین، الف.، ف. موسوی، ک. قاسمی گلعذانی، و ج. صبا. 1387. رابطه بین تراکم بوته و عملکرد دانه سه رقم لوبیا چیتی در تاریخ های کشت مختلف. دانش کشاورزی، 18(1): 101-117

 

11.   Jamshidi, k., D. Mazaheri, J. Saba. 2007. An evaluation of yield in "intercropping of maize and potato". Desert. 12: 105-111.

 

12.   Nouhi, A., R. Amiri, A. Haghnazari, J. Saba, and M. Mesbah. 2008. Tagging of resistance gene(s) to rhizomania disease in sugar beet (Beta vulgaris L.). African Journal of Biotechnology. 7(4): 430-433.

 

13.   Ghassemi-Golezani, k., B. Andalibi, S. Zehtab-Salmasi, J. Saba. 2008. Effect of water stress during vegetative and reproductive stage on seed yield and essential oil content of driil (Anetum gravelen L.). Journal of  Food, Agriculture & Environment. 6(3-4): 282-284

 

14.  Mehri, N., R. Fotovat, J. Saba, and F. Jabbari. 2009. Variation of stomata dimensions and densities in tolerant and susceptible wheat cultivars under drought stress. Journal of  Food, Agriculture & Environment. 7(1): 167-170

 

15.  Nouhi, A. A., R. Amiri, A. Hagh Nazari, J. Saba, and M. Mesbah. 2009. Use of molecular marker for assay gene dosage resistant gene to Rizomania disease (Rz1) in sugar beet (Beta vulgaris L.). Asian Journal of Biotechnology. 1(1): 37-41.  

 

 

16.  Nasiri, J., A. Haghnazari and J. Saba. 2009. Genetic diversity among varieties and wild species accessions of pea (Pisum sativum L.) based on SSR markers. African Journal of Biotechnology. 8(15): 3405-3417.

 

17.   Maleki, A., J. Saba, F. Shekari. 2010. Inheritance of proline content in bread wheat (Triticum aestivum L.) under rainfed condition. Journal of  Food, Agriculture & Environment. 18(1): 155-157.

 

18.   حمزه، ح. ج. صبا، ف. جباری، ج. نصیری، و س. م. علوی‌سینی. 1388. برآورد اجزای واریانس، قابلیت توارث و ضرایب همبستگی صفات فنوتیپی و ژنوتیپی عملکرد دانه و اجزاء آن در گندم نان تحت شرایط دیم. مجله تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی. 2(1): 29-38.

 

19.   ملکی، الف.، ج. صبا، و ف. شکاری. 1388. توارث محتوای نسبی آب برگ در گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت شرایط دیم. مجله دانش کشاورزی. 19(2): 177-183.

 

20.   مدیر‌روستا، ب. ه.، م. توحیدفر، ج. صبا. 1388. کاربرد متابولومیکس در ارزیابی ایمنی زیستی گیاهان تراریخته. فصل‌نامه علمی- ترویجی ایمنی زیستی. 2(2): 9- 26.

 

21.   علوی‌سینی، س. م.، ج. صبا، ف. جباری، ک. سلیمانی، و ج. نصیری. 1389. الگوی تسهیم مواد فتوسنتزی به اندام‌های هوایی گندم نان در شرایط دیم و ارتباط آن با عملکرد دانه. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. 41(2): 281-289.

 

22.   شکاری، ف.، ر. بالجانی، ج. صبا، ک. افصحی، و ف. شکاری. 1389. تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید روی خصوصیات رشدی گیاهچه گاوزبان (Borago officinalis). مجله دانش نوین کشاورزی. 18: 47-53.

 

 

23.    جوانمردی، ش.، ر. فتوت، و ج. صبا. 1389. رابطه بین کربوهیدرات‌های محلول و پرولین با تنظیم اسمزی و نقش تنظیم اسمزی در عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 14(53): 65-72.

 

24.   شکاری، ف.، آ. پاک‌مهر، م. راستگو، ج. صبا، م. وظایفی، و الف. زنگانی. 1389. تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) تحت تنش کم آبی در مرحله غلاف‌بندی. فن‌آوری‌های نوین کشاورزی (ویژه زراعت و باغبانی). 4(1): 5-26.

 

25.   منیری‌فر، ح.، ا. رزبان، م. ولی‌زاده، ج. صبا، ش. نوع‌پرور، ف. محمدزاده، و م. برقی. 1389. ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون اکوتیپ‌های یونجه (Medicago sativa L.) با نشانگرهای RAPD. فن‌آوری زیستی در کشاورزی. 19(2): 29-37.

 

26.   حمزه، ح. ج. صبا، ف. جباری، ف. مکملی، و س. م. علوی‌سینی. 1389 . برآورد وراثت‌پذیری خصوصی صفات تخصیص مواد فتوسنتزی به برگ، ساقه و سنبله و ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی آنها با صفات عملکردی نتاج حاصل از تلاقی سرداری در son64 در شرایط دیم. نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی). 89: 110-115.

 

27.  Taheri, S., J. Saba, F. shekari, and T. L. Abdullah. 2011. Physiological responses of tolerant spring wheat lines under water stress. Journal of Food, Agriculture & Environment. 9(3&4): 545-551.

 

28.  Saba, J., A. Maleki, and F. Shekari. 2011. Estimation of genetic parameters for potassium content in bread wheat (Triticum aestivum L.) under rainfed conditions. Journal of Food, Agriculture & Environment. 9(3&4): 557-560.

 

29.  Mohammadzadeh, F., H. Moonirifar, J. saba, M. Valizadeh, A. Razban Haghighi, B. Maleki Zanjani, M. Barghi, and V. Tarhriz. 2011. Genetic variation among Iranian alfalfa (Medicago sativa L.) populations based on RAPD markers. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy. 18(2): 93-104.

 

30.  Taheri, S., J. Saba, F. shekari, and T. L. Abdullah. 2011. Effects of drought stress condition on the yield of spring wheat (Triticum aestivum) lines. African Journal of Biotechnology. 10(80): 18339-18348.

 

31.   شکاری، ف.، ر. بالجانی، ج. صبا، ف. شکاری، ا. زنگانی. 1390. تأثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت‌های فتوسنتزی و عملکرد گل در گیاه گاوزبان (Borago officinalis). فصلنامه گیاهان دارویی. 10(7): 34-41.

 

32.   پاک‌مهر، آ.، م. راستگو، ف. شکاری، ج. صبا، الف. زنگانی، و م. وظایفی. 1390. تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله زایشی. نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران. 2(1): 53-64.

 

33.   علوی‌سینی، س. م.، ج. صبا، ک. سلیمانی. 1390 . تعیین کارایی برخی صفات فیزیولوژیک بر عملکرد نهایی دانه گندم نان و کارایی این صفات جهت گزینش ژنوتیپ‌های مقاوم در شرایط دیم. پژوهش و سازندگی (نشریه زراعت): 91: 52-59.

 

34.    عندلیبی، ب.، ز. سلماسی، ک. قاسمی‌گلعذانی، و ج. صبا. تغییرات میزان و ترکیب اسانس اندام‌های مختلف گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) تحت شرایط آبیاری محدود. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. 21(2): 11-22.

 

35.    قنبری‌مطلق، م.، م. راستگو، م. پوریوسف، ج. صبا و ک. افصحی. 1390. تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vuulgaris L.). نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران. 2(1): 1-20.

 

36.   قنبری‌مطلق، م.، م. راستگو، م. پوریوسف و ج. صبا. 1390. تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌های هرز بر شاخص‌های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vuulgaris L.). نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی). 25(4): 378-390.

 

37.   محمدی، ل.، ف. شکاری، ج. صبا و ا. زنگانی. 1390. اثر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر سبز کردن، بنیه و برخی خصوصیات مورفولوژيك گیاهچه‌های گلرنگ. فصل‌نامه دانش نوین کشاورزی پایدار. 7(2): 63-72.

 

38.   پاکمهر، آ.، م. راستگو، ف. شکاری، ج. صبا، و ا. زنگانی. 1390. تأثیر پیش‌تیمار بذر باسالیسیلیک‌اسید بر برخی ویزگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) تحت تنش کم‌آبی. نشریه پژوهشهای زراعی ایران. 9(4): 606-614.

 

39.   ابراهیمی، م.، م. پوریوسف، م. راستگو، ج. صبا، و ک. افصحی. 1390. تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و مهار علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (). نشریه پژوهشهای زراعی ایران. 9(4): 716-727.

 

40.   حیدری، ن.، م. پوریوسف، ا. توکلی و ج. صبا. 1391. تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.). فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 28(1): 121- 130.

 

41.   ابراهیمی، م.، م. پوریوسف، م. راستگو، ج. صبا. تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علف‌های هرز. حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی): در دست چاپ.

 

42.   عرفانی‌مقدم، ز.، ج. صبا، ف. شکاری. تجزیه و تحلیل‌های چند متغیره صفات کمی در لاین‌های لوبیا چیتی. نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی). در دست چاپ.

 

43.   جباری، ف.، م. نوروزیان، خ. جمشیدی، ج. صبا، و م. پوریوسف. اثر تنش خشکی بر میزان خسارت به غشای سلولی و عملکرد دانه سه هیبرید ذرت. مجله تحقیقات غلات.در دست چاپ. 

 

 

 4-2- مقالات ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر :

 

1.       صبا، ج.، م. مقدم، م. ولی زاده، و ح. الف. کاظمی. 1375. بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های گندم بهاره بومی آذربایجان شرقی از لحاظ صفات آگرونومیک و پروتئین های دانه. خلاصه مقالات چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

2.       صبا، ج.، م. مقدم، م. ع. بزرگزاده. 1379. بررسی توارث معیارهای تحمل خشکی در گندم زمستانه. خلاصه مقالات ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه مازندران.

 

3.       صبا، ج. 1381. توارث سرعت از دست دادن آب از برگ های جدا شده در گندم. خلاصه مقالات هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. کرج.

 

 

4.       نوحی، ع. ع.، ر. امیری، ع. حق نظری، ج. صبا و ب. مصباح. 1385. نشانمند نمودن ژن ایجاد مقاومت به بیماری ریزومونیا در چغندر قند. نهمین کنگره ژنتیک ایران. تهران.

 

5.       نوحی، ع. ع.، ع. حق نظری. ر. امیری، ب. مصباح و ج. صبا. 1385. توارث ژن های مقاومت به بیماری ریزومونیا با استفاده از آزمون الایزا. اولین همایش بیوتکنولوژی ایران. دانشگاه رازی.

 

6.       رمضانی، م. ج. صبا، ر. فتوت، و ج. ذبیحیان. 1385. بررسی تأثیر اندامهای هوایی و ریشه گندم در شاخص تحمل تنش (STI) خشکی. خلاصه مقالات نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ابوریحان.

 

7.       صمیمی سده، ن.، ج. صبا، ف. شکاری، و ک. سلیمانی. 1385. تجزیه علیت شاخص تحمل تنش (STI) با صفات زراعی گندم در شرایط فاقد و واجد تنش خشکی. خلاصه مقالات نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ابوریحان.

 

8.       صمیمی سده، ن، ج. صبا، ف. شکاری، و ک. سلیمانی. 1385. قابلیت استفاده از صفات فیزیولوژیک برای ارزیابی مقاومت به خشکی در گندم. خلاصه مقالات نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ابوریحان.

 

9.       طاهری، س.، و ج. صبا. 1385. امکان بهره گیری از محتوای آبی و مکانیسم های حفظ آب در گیاه به عنوان معیارهای گزینش ارقام مقاوم به خشکی در گندم. خلاصه مقالات نهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ابوریحان.

 

10.    نصیری، ج. ع. حق نظری، ج. صبا، ج. نجفی و ر. صمیمی فرد. 1386. تنوع ژنتیکی واریته های زراعی و نمونه های وحشی نخود فرنگی براساس نشانگرهای ریزماهواره. همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران.

 

11.   احمدپور، س.، ج. صبا، م. غفاری، ز. رودباری، و ن. آخوندی. 1387. برآورد قابلیت ترکیب عمومی و خصوصی لاین های جدید آفتابگردان. خلاصه مقالات دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. کرج.

 

12.   رودباری، ز.، ج. صبا، ف. شکاری، م. خیاوی، و س. احمدپور. 1387. استفاده از شاخص های فیزیولوژیکی جهت گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی در گلرنگ. خلاصه مقالات دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. کرج.

 

13.   علوی، س. م.، ج. صبا، ک. سلیمانی، و ج. نصیری. 1387. بررسی ارتباط بین صفات تخصیص مواد فتوسنتزی در زمان گرده افشانی و اجزای عملکرد گندم نان در شرایط دیم با استفاده از تجزیه همبستگی کانونی. خلاصه مقالات دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. کرج.

 

14.    علوی، س. م.، ج. صبا، ک. سلیمانی، و ح. حمزه. 1387. برآورد همبستگی های ژنتیکی و وراثت پذیری عمومی برخی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم نان در شرایط دیم. خلاصه مقالات دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. کرج.

 

15.   مهری، ن.، ر. فتوت، ج. صبا، و ف. جباری. 1387. بررسی روابط صفات فنولوژیک و زراعی بر عملکرد دانه ارقام گندم تحت شرایط نرمال و تنش خشکی از طریق رگرسیون چندگانه. خلاصه مقالات دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. کرج.

 

16.   حمزه، ح.، ج. صبا، ف. جباری، ج. نصیری، و س. م. علوی سینی. 1388 . براورد اجزای واریانس ژنتیکی، وراثت‌پذیری خصوصی و ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان تحت شرایط دیم. مجموعه مقالات دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

17.   علوی سینی، س. م.، ج. صبا، ج. نصیری، و ح. بیک‌زاده. 1388 . کارایی تخصیص مواد فتوسنتزی در حصول عملکرد بالا تحت شرایط تنش خشکی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

 

18.   جوانمردی، ش. ا.، ر. فتوت، و ج. صبا. 1388 . رابطه بین تنظیم اسمزی با کربوهیدرات‌های محلول و پرولین و نقش آن در عملکرد لاین‌های مختلف گندم تحت شرایط تنش خشکی. مجموعه مقالات همایش ملی مسایل و راهکارهای مقابله با خشکسالی. دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

 

19.  Saba, J., A. Maleki, F. Shekari, and A. Hagh Nazari 2009. Genetic analysis of proline content in wheat under rainfed conditions. VIIIth International Symposium of Novel and Non-Conventional Plants, Prospects of Practical Use. June 22 to 26. RSAU- Moscow Agriculture Academy of K.A.TIMIRYAZEV. Russia.

 

20.   زارع، ف.، ر. فتوت، ج. صبا، و ف. شکاری. 1388. استفاده از روابط آلومتریک بین صفات مورفولوژیک هوایی و ریشه گندم جهت گزینش لاین‌های دارای صفات ریشه‌ای مطلوب در شرایط تنش خشکی. خلاصه مقالات اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.

 

21.   زارع، ف.، ر. فتوت، ج. صبا، و ف. شکاری. 1388. تأثیر تنش خشکی بر طول و مساحت ریشه ارقام گندم نان. خلاصه مقالات اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.

 

22.   ملکی، ا.، ج. صبا، ف. شکاری. 1388. روابط بین پرولین، پتاسیم و محتوای نسبی آب در گندم نان  (Triticum aestivum L.) تحت شرایط دیم. خلاصه مقالات اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.

 

23.   مهری، ن.، ج. صبا، ر. فتوت، و ر. عظیم‌خانی. 1389. مقایسه ارقام دیم و آبی گندم نان از لحاظ روابط آبی و آسیب‌پذیری غشاء سلولی تحت شرایط نرمال و تنش خشکی. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 

24.   ملکی، ا.، ج. صبا، و ف. شکاری. 1389. روابط بین پرولین، پتاسیم و محتوای نسبی آب در گندم نان  (Triticum aestivum L.) تحت شرایط دیم. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 

25.   ملکی، ا.، ج. صبا. 1389. توارث محتوای یون پتاسیم برگ گندم نان  (Triticum aestivum L.) تحت شرایط دیم. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 

26.  Ghassemi-Golezani, K., B. Andalibi, S. Zehtab-Salmasi, and J. Saba. 2010. Changes in essential oil content of dill (Anethum graveolens L.) organs in response to water deficit. The 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries (6th CMAPSEEC) April 18-22, Antalya, Turkey.

 

27.  Zehtab-Salmasi S., B. Andalibi, K. Ghassemi-Golezani, and J. Saba. 2010. Essential oil composition of Iranian dill (Anethum graveolens L.) under limited irrigation conditions. The 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries (6th CMAPSEEC) April 18-22, Antalya, Turkey.

 

28.   محمدزاده، ف.، ح. منیری‌فر، ج. صبا، م. ولیزاده، ا. رزبان‌حقیقی، ب. ملکی‌زنجانی، و. طرح‌ریز، و پ. عیوضی. 1389. آنالیز ژنتیکی اکوتیپ‌های یونجه ایرانی (Medicago sativa L.) با استفاده از RAPD . خلاصه مقالات یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 

29.   کهک، س.، ع. م. شکیب، و ج. صبا. 1389. مروری بر ژن‌های مؤثر در کنترل ریزش دانه در کلزا. خلاصه مقالات دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور. اسفند ماه. تهران.

 

30.   مدیر‌روستا، ب. ه.، م. توحیدفر، و ج. صبا. 1389. کاربرد متابولومیکس در ارزیابی ایمنی زیستی گیاهان تراریخته. خلاصه مقالات دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور. اسفند ماه. تهران.

 

31.   عبداللهی، م.، ف. شکاری، ج. صبا، و ا. زنگانی. 1390. بررسی پرایمینگ با سالیسیک اسید بر تبادلات گازی و عملکردی گندم در تخفیف تنش سرمایی در کاشت دیرهنگام. خلاصه مقالات دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 8-9 اردیبهشت ماه. دانشگاه یزد.

 

32.   محمدی، ل.، ف. شکاری، ج. صبا، و ا. زنگانی. 1390. اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیک و نمود گیاهچه‌های گلرنگ  (Carthamus tinctorius L.). خلاصه مقالات دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 8-9 اردیبهشت ماه. دانشگاه یزد.

 

33.   کهک، س.، ع. م. شکیب، ج. صبا، س. اسدی، و م. احمد‌راجی. 1390. بررسی افزایش بیان ژن BnFUL در گیاهان تراریخته کلزا. خلاصه مقالات سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک. 23-25 خردادماه. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

 

34.   مدیر‌روستا، ب. ه.، م. توحیدفر، ج. صبا، ع. رفیعی، ح. هداوند، و م. محسن‌پور. 1390. ارزیابی ایمنی پنبه‌های تراریخته با‌ استفاده از کروماتوگرافی یونی. سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک. 23-25 خردادماه. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

 

35.   حمیدی‌نهرانی، س.، ع. ر. واعظی، م. ح. محمدی، و ج. صبا. 1390. تغییرات زمانی تولید رواناب و هدررفت خاک تحت باران شبیه‌سازی شده. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریورماه. دانشگاه تبریز.

 

36.   حمیدی‌نهرانی، س.، ع. ر. واعظی، م. ح. محمدی، و ج. صبا. 1390. کارایی پلی‌وینیل‌استات در مهار تولید رسوب در خاک مارنی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریورماه. دانشگاه تبریز.

 

37.   واعظی، ع.، س. حمیدی‌نهرانی، م. ح. محمدی، و ج. صبا. 1390. کارایی مصرف آب در ذرت علوفه‌ای تحت تأثیر کود- آبیاری قطره‌ای ازت . دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریورماه. دانشگاه تبریز.

 

38.   محبی، ح. ع.، و. ربیعی، م. طاهری، ج. صبا، و ا. سهرابی. 1390. شناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور شهرستان خرم‌دره (استان زنجان) با استفاده از روش‌های آمپلوگرافی و آمپلومتری. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. 14- 17 شهریورماه. دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

39.   شفیعی‌کویج، ف.، ج صبا، ف. شکاری، و م. کامل. 1390. مقایسه سازگاری اکولوژیکی لاین‌های پیشرفته لوبیا سفید به شرایط آب‌و‌هوایی زنجان. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. (محور زراعت ارگانیک). 19-21 شهریورماه. دانشگاه زنجان.

 

40.   مرادی‌میرهواری، ا.، ج. صبا، و س. س. پورداد. 1390. بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ‌های برتر گلرنگ تحت شرایط کشت انتظاری دیم در استان زنجان. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. (محور زراعت ارگانیک). 19-21 شهریورماه. دانشگاه زنجان.

 

41.   عبداللهی، م.، ف. شکاری، ج. صبا، ا. زنگانی، و ف. کردوانی. 1390. بررسی اثر پرایمینگ و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم الوند در منطقه سردسیر زنجان. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. (محور زراعت ارگانیک). 19-21 شهریورماه. دانشگاه زنجان.

 

42.   امیری، ژ.، ا. توکلی، م. راستگو، ع. ر. یوسفی، و ج. صبا. 1390. بررسی تأثیر تراکم گیاه زراعی و رقابت علف‌ هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays). اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. (محور زراعت ارگانیک). 19-21 شهریورماه. دانشگاه زنجان.

 

43.   امیری، ژ.، ع. ر. یوسفی، م. راستگو، ا. توکلی، و ج. صبا. 1390. بررسی تأثیر تراکم‌های مختلف ذرت بر زیست‌توده و جمعیت علفهای هرز. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. (محور زراعت ارگانیک). 19-21 شهریورماه. دانشگاه زنجان.

 

44.   قنبری‌مطلق، م.، م. راستگو، م. پوریوسف، ج. صبا، و م. ابراهیمی. 1390. بررسی تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌های هرز بر محتوا و عملکرد پروتئین دانه ارقام مختلف لوبیا قرمز. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. (محور زراعت ارگانیک). 19-21 شهریورماه. دانشگاه زنجان.

 

45.   پوراسکندری، ا.، ع. سلیمانی، ج. صبا، م. طاهری، و ز. احمدی. 1390. تجزیه رگرسیون و علیت اجزاء عملکرد در 20 رقم زیتون. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. ( محور باغبانی). 19-21 شهریورماه. دانشگاه زنجان.

 

46.   احمدی، ز.، ع. سلیمانی، ج. صبا، م. طاهری، و ا. پوراسکندری. 1390. گروهبندی ارقام زیتون از لحاظ خصوصیات عملکردی گل و میوه. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. ( محور باغبانی). 19-21 شهریورماه. دانشگاه زنجان.

 

47.   محبی، ح. ع.، و. ربیعی، م. طاهری، ج. صبا، و ا. سهرابی. 1390. ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ارقام محلی انگور شهرستان خرم‌دره (استان زنجان). با‌ استفاده از دیسکریپتور IBPGR. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. ( محور باغبانی). 19-21 شهریورماه. دانشگاه زنجان.

 

48.   واعظی، ع. ر.، س. حمیدی‌نهرانی، م. ح. محمدی، و ج. صبا. 1390. رابطه بین تولید رواناب و رسوب در خاک مارنی متأثر از مصرف پلی‌وینیل‌استات. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. ( محور خاکشناسی). 19-21 شهریورماه. دانشگاه زنجان.

 

49.   کهک، س.، ع. م. شکیب، ج. صبا، س. اسدی، و م. احمد‌راجی. 1390. آنالیز مولکولی گیاهان تراریخته کلزا حاوی ژن BnFUL. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 21-23 شهریورماه. تهران. پژوهشگاه نیرو.

 

50.   منصوری، ل.، خ. جمشیدی، م. راستگو، ح. منصوری، ج. صبا. 1390. تأثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و علف‌های هرز در زنجان. چهارمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 17- 19 بهمن‌ماه. دانشگاه شهید چمران اهواز.

 
Copyright © 2004-2013, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir