خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 6-7-1400
اعضا و موسسات عضو هیأت امنا و کمیسیون دائمی

 

 اعضای حقیقی و حقوقی هیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان

عنوان

نام و نام خانوادگی

سمت

 

 

اعضای حقوقی

 

دکتر محمدعلی زلفی گل

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا  

دکتر محمد سلیمانی

قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه              

دکتر حسین عسگریان ابیانه

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه زنجان          

دکتر یوسف ثبوتی

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه       

دکتر محسن نجفیان

رییس محترم دانشگاه زنجان و دبیر هیأت امنا  

دکتر بابک کریمی

رییس  محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

جناب آقای امیرحسین آقاجانی نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی

حضرت آیت ا.. خاتمی

امام جمعه محترم زنجان و عضو هیات امنا

مهندس جمشید انصاری

عضو محترم هیات امنا

دکتر فتح ا.. حقیقی

عضو محترم هیات امنا                                      

دکتر پیروز حناچی

عضو محترم هیات امنا 

مهندس ابراهیم جمیلی

عضو محترم هیات امنا

 

 

لیست اعضای محترم کمیسیون دایمی دانشگاه زنجان

عنوان

نام و نام خانوادگی

سمت

 

اعضای حقوقی

 

دکتر حسین عسگریان ابیانه

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه زنجان

دکتر سید محسن نجفیان

 رئیس محترم دانشگاه زنجان، دبیر هیأت امنا و کمیسیون دائمی

دکتر شهاب کسکه

معاون محترم مرکزهیأتهای امنا وهیات ممیزی  وزارت علوم

سرکارخانم اعظم غلامعلی مجدآبادی نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی

 

دکتر حسن ظهور  

عضو محترم کمیسون دائمی

دکتر محمد تقی نظر پور

عضو محترم کمیسون دائمی

دکتر حبیب اله زلفخانی

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر داود عباسی 

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر بهرام ملکی

عضو محترم کمیسیون دائمی

 
 

لیست اعضای محترم کمیسیون دایمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه  -زنجان

عنوان

نام و نام خانوادگی

سمت

 

اعضای حقوقی

 

دکتر یوسف ثبوتی

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه  -زنجان

دکتر بابک کریمی

رییس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه - زنجان

دکتر شهاب کسکه

معاون محترم مرکزهیأتهای امنا وهیات ممیزی  وزارت علوم

سرکارخانم اعظم غلامعلی مجدآبادی  

نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

 

اعضای حقیقی

 

مهندس فرهاد بهرامی

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر محمد رضا حیدری خواجه پور  

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر علی زلفی گل

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر جواد صالحی

عضو محترم کمیسیون دائمی

بازدید امروز: 4