خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 24-10-1396
اعضا و موسسات عضو هیأت امنا

لیست اعضای محترم حقیقی و حقوقی هیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان

عنوان

نام و نام خانوادگی

سمت

 

 

 

 

اعضای حقوقی

 

دکتر منصور غلامی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا  

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه              

دکتر حسین عسگریان ابیانه

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه زنجان          

دکتر یوسف ثبوتی

 

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان                         

دکتر محسن نجفیان

سرپرست محترم دانشگاه زنجان و دبیر هیأت امنا  

دکتر بابک کریمی

رییس  محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دکتر رضا گرایی نژاد رییس محترم دفتر برنامه ریزی فرهنگی و آموزشی سازمان برنامه و بودجه کشور

 

 

اعضای حقیقی

حضرت آیت الله خاتمی

امام جمعه محترم زنجان و عضو هیات امنا

مهندس جمشید انصاری

 عضو محترم هیات امنا

مهندس اسدالله درویش امیری

 عضو محترم هیات امنا                                      

دکتر جواد صالحی

عضو محترم هیات امنا 

مهندس ابراهیم جمیلی

عضو محترم هیات امنا

 

 

لیست اعضای محترم کمیسیون دایمی دانشگاه زنجان

عنوان

نام و نام خانوادگی

سمت

 

 

اعضای حقوقی

 

دکتر حسین عسگریان ابیانه

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه زنجان

دکتر خلیل جمشیدی

 رئیس محترم دانشگاه زنجان، دبیر هیأت امنا و کمیسیون دائمی

دکتر شهاب کسکه

معاون محترم مرکزهیأتهای امنا وهیات ممیزی  وزارت علوم

سر کار خانم فرح ناز صبوحی نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی

 

دکتر داود عباسی  

عضو محترم کمیسون دائمی

دکتر سید محسن نجفیان

عضو محترم کمیسون دائمی

دکتر سید هاشم موسوی

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر حسن ظهور

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر محمد تقی نظر پور

عضو محترم کمیسیون دائمی

 
 

لیست اعضای محترم کمیسیون دایمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه  -زنجان

عنوان

نام و نام خانوادگی

سمت

 

 

اعضای حقوقی

 

دکتر یوسف ثبوتی

رییس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه  -زنجان

دکتر بابک کریمی

رییس محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه - زنجان

دکتر شهاب کسکه

معاون محترم مرکزهیأتهای امنا وهیات ممیزی  وزارت علوم

دکترفریدون نوری خواه  

معاون  محترم بودجه آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور

 

 

اعضای حقیقی

 

مهندس فرهاد بهرامی

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر محمد رضا حیدری خواجه پور   

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر رضا مکنون 

عضو محترم کمیسیون دائمی

دکتر جواد صالحی

عضو محترم کمیسیون دائمی

بازدید امروز: 2