خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 3-8-1396
مصوبات و صورتجلسه هیات امنا

اولین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ83/6/5

یازدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 90/6/13

دومین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 83/12/6                    

 دوازدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 91/5/25     

سومین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 84/2/22                   

  سیزدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 92/5/14

چهارمین صورتجلسه هیات امنا به 84/12/20             

چهاردهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 93/4/23                  

پنجمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 85/11/1                  

پانزدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 93/11/20                

ششمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 86/9/7            

 شانزدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ94/6/3             

هفتمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 87/5/2                 

هفدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 94/11/11

هشتمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 88/2/16            

هجدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 95/04/21

نهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 88/12/20

نوزدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 95/11/19

دهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 89/5/20 بیستمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 96/05/09

 

 مصوبات و صورتجلسات نشت فوق العاده هیات امنای منطقه ای زنجان

اولین نشست فوق العاده به تاریخ 85/9/8                          

سومین نشست فوق العاده به تاریخ91/4/7                        

دومین نشست فوق العاده به تاریخ 89/12/14                   

چهارمین نشست فوق العاده به تاریخ 91/7/26                     

 

 مصوبات و صورتجلسات  کمسیون دائمی هیات امنای دانشگاه های منطقه ای زنجان
 بیست و سومین صورتجلسه  مورخ 92/10/30  بیست وششمین صورتجلسه  مورخ 93/10/17 بیست ونهمین صورتجلسه مورخ95/3/17
 بیست و چهارمین صورتجلسه  مورخ 92/03/19  بیست وهفتمین صورتجلسه  مورخ 94/04/09 صورتجلسه سی مورخ 95/09/02
 بیست و پنجمین صورتجلسه  مورخ 93/04/03 بیست وهشتمین صورتجلسه مورخ 94/09/04 صورتجلسه سی ویکم مورخ 96/04/12

 

 

بازدید امروز: 2