خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 30-11--1
مصوبات و صورتجلسات کمیسیون دائمی و هیات امنا

 

صورتجلسات هیات امنای دانشگاه های منطقه زنجان
تاریخ برگزاری

عنوان جلسه

  تاریخ برگزاری

عنوان جلسه

83/06/5

اولین صورتجلسه هیات امنا  

  83/12/6

 دومین صورتجلسه هیات امنا

84/02/22

سومین صورتجلسه هیات امنا  

  84/12/20

  چهارمین صورتجلسه هیات امنا 

85/09/8

اولین نشست فوق العاده هیات امنا        

  85/11/1

پنجمین صورتجلسه هیات امنا            

86/09/7

ششمین صورتجلسه هیات امنا     

  87/05/2

هفتمین صورتجلسه هیات امنا               

88/02/16

هشتمین صورتجلسه هیات امنا       

  88/12/20

 نهمین صورتجلسه هیات امنا          

89/05/20

دهمین صورتجلسه هیات امنا               

  89/12/14

دومین نشست فوق العاده هیات امنا 

90/06/13

یازدهمین صورتجلسه هیات امنا

  91/04/7

سومین نشست فوق العاده هیات امنا

91/05/25

 دوازدهمین صورتجلسه هیات امنا

  91/07/26

چهارمین نشست فوق العاده هیات امنا

92/5/14

سیزدهمین صورتجلسه هیات امنا

  93/4/23 چهاردهمین صورتجلسه هیات امنا
93/11/20 پانزدهمین صورتجلسه هیات امنا   94/6/3 شانزدهمین صورتجلسه هیات امنا
94/11/11 هفدهمین صورتجلسه هیات امنا   95/04/21 هجدهمین صورتجلسه هیات امنا
95/11/19 نوزدهمین صورتجلسه هیات امنا   96/05/09 بیستمین صورتجلسه هیات امنا
96/11/02 بیست و یکمین صورتجلسه هیات امنا   97/05/07 بیست ودومین صورتجلسه هیات امنا
97/10/16 بیست وسومین صورتجلسه هیات امنا   98/05/20 بیست و چهارمین صورتجلسه هیات امنا

 

 

 مصوبات و صورتجلسات  کمسیون دائمی هیات امنای دانشگاه زنجان
تاریخ برگزاری عنوان جلسه   تاریخ  برگزاری عنوان جلسه
92/10/30  بیست و سومین صورتجلسه   92/03/19  بیست و چهارمین صورتجلسه
93/04/03  بیست و پنجمین صورتجلسه   93/10/17  بیست وششمین صورتجلسه
94/04/09 بیست وهفتمین صورتجلسه   94/09/04 بیست وهشتمین صورتجلسه
95/3/17 بیست ونهمین صورتجلسه   95/09/02 سی امین صورتجلسه
96/04/12 سی ویکمین صورتجلسه    96/08/29 سی ودومین صورتجلسه 
97/04/02 سی وسومین صورتجلسه    97/09/18 سی و چهارمین صورتجلسه  
98/03/25 سی و پنجمین صورتجلسه      


 

 

بازدید امروز: 20