خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 17-11-1397
مصوبات و صورتجلسه هیات امنا

اولین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ83/6/5

یازدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 90/6/13

بیست و یکمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 96/11/02

دومین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 83/12/6                    

 دوازدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 91/5/25     

بیست ودومین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ97/05/07

سومین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 84/2/22                   

  سیزدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 92/5/14

بیست وسومین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 97/10/16

چهارمین صورتجلسه هیات امنا به 84/12/20             

چهاردهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 93/4/23                  

 

پنجمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 85/11/1                  

پانزدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 93/11/20                

 

ششمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 86/9/7            

 شانزدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ94/6/3             

 

هفتمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 87/5/2                 

هفدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 94/11/11

 

هشتمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 88/2/16            

هجدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 95/04/21

 

نهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 88/12/20

نوزدهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 95/11/19

 

دهمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 89/5/20

بیستمین صورتجلسه هیات امنا به تاریخ 96/05/09    

 

 مصوبات و صورتجلسات نشت فوق العاده هیات امنای منطقه ای زنجان

اولین نشست فوق العاده به تاریخ 85/9/8                          

سومین نشست فوق العاده به تاریخ91/4/7                        

دومین نشست فوق العاده به تاریخ 89/12/14                   

چهارمین نشست فوق العاده به تاریخ 91/7/26                     

 

 مصوبات و صورتجلسات  کمسیون دائمی هیات امنای دانشگاه های منطقه ای زنجان
 بیست و سومین صورتجلسه  مورخ 92/10/30 بیست وهفتمین صورتجلسه  مورخ 94/04/09 صورتجلسه سی ویکم مورخ 96/04/12
 بیست و چهارمین صورتجلسه  مورخ 92/03/19 بیست وهشتمین صورتجلسه مورخ 94/09/04 صورتجلسه سی ودوم مورخ 96/08/29
 بیست و پنجمین صورتجلسه  مورخ 93/04/03 بیست ونهمین صورتجلسه مورخ95/3/17 صورتجلسه سی وسوم مورخ 97/04/02
 بیست وششمین صورتجلسه  مورخ 93/10/17 صورتجلسه سی مورخ 95/09/02 صورتجلسه سی و چهارم مورخ 97/09/18

 

بازدید امروز: 3