خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 13-3-1399
آیین نامه ها و دستورالعمل های هیأت امنا

آیین نامه ها و دستورالعملهای عمومی

 

آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با ​اعضای هیات علمی

آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با ​اعضای غیر هیات علمی

آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با دانشجویان

بازدید امروز: 2