خانه  :: اساتید  :: اخبار

سخنرانی بین المللی- شنبه 14اسفند ساعت 10:15
برگزار کننده: گروه زمین شناسی و گروه همکاریهای علمی بین المللی
ارسال شده در مورخه: 14-12-1395

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم

سخنرانی بین المللی- شنبه 14اسفند ساعت 14

برگزار کننده: گروه زمین شناسی و گروه همکاریهای علمی بین المللی

   

سخنرانی بین المللی- شنبه 14اسفند ساعت 14:30

برگزار کننده: گروه زمین شناسی و گروه همکاریهای علمی بین المللی

   

سخنرانی بین المللی- شنبه 14اسفند ساعت 15

برگزار کننده: گروه زمین شناسی و گروه همکاریهای علمی بین المللی

   

سخنرانی بین المللی- شنبه 14اسفند ساعت 10:15

برگزار کننده: گروه زمین شناسی و گروه همکاریهای علمی بین المللی

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم

دفاع اولین دانشجوی دکتری شیمی فیزیک