خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه گروه مهندسی مکانیک
تحلیل ارتعاشات نانوورق ویسکوالاستیک کلوین-ویت واقع بر بستر ... 16 بهمن سالن کاوهعنـوان: تحلیل ارتعاشات نانوورق ویسکوالاستیک کلوین-ویت واقع بر بستر ویسکوالاستیک پاسترناک با استفاده از تئوری کوپل تنش اصلاح شده

ارائه كننده : صابر صالحی    دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(طراحی-کاربردی)

استاد راهنما: دکتر امید رحمانی

استاد مشاور: دکتر سید امیرحسین حسینی

مكان :  سالن کاوه(ساختمان معدن)         تاريخ : 16/11/1396   روز: دوشنبه     ساعت:30/12 الی 14


ارسال شده در مورخه: 14-11-1396