خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک
عنوان : کمی‌‌سازی فرسایش بارانی در برخی خاک‌‌های مناطق نیمه‌‌خشک در شمال‌‌غربی ایرانعنوان : کمی‌‌سازی فرسایش بارانی در برخی خاک‌‌های مناطق نیمه‌‌خشک در شمال‌‌غربی ایران

ارائه کننده : علی بلیانی

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک

استاد راهنما :     دکتر علی رضا واعظی                                            

استاد مشاور :   دکتر هادی امامی                                    

روز : سه شنبه         مورخ :      17/11/1396            ساعت :     13-11                    مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 

 


ارسال شده در مورخه: 15-11-1396