خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری علوم دامی( تغذیه دام)
عنوان : پیامدهای اسیدوزیس و SARA در گله های شیری و تأثیر آن ها بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی و نحوه . . .عنوان : پیامدهای اسیدوزیس و SARA در گله های شیری و تأثیر آن ها بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی و نحوه برخورد با آن ها: آبسه کبدی

ارائه کننده : شهرزاد جزءقاسمی

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم دامی( تغذیه دام)

استاد راهنما :   دکتر حمید امانلو

استاد مشاور :   دکتر مهدی دهقان بنادکی و دکتر تی جی ناگاراجا       

روز : سه شنبه مورخ :17/11/96 ساعت :15 لغایت 17 مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 

 


ارسال شده در مورخه: 15-11-1396