خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
عنوان : بررسی پایداری نانوامولسیون اولئیک اسید به عنوان نانوحامل ترکیبات فراسودمند غذاییجلسه دفاع از پایان نامه

 

 

عنوان : بررسی پایداری نانوامولسیون اولئیک اسید به عنوان نانوحامل ترکیبات فراسودمند غذایی

ارائه کننده : فائزه گوهری

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی

استاد راهنما : دکتر ایمان شهابی قهفرخی- دکتر فرامرز دوبختی

                                    مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی                                                        

روز :    چهارشنبه                                                       مورخ :25/11/96                                                       ساعت :10-9

 


ارسال شده در مورخه: 24-11-1396