خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه رساله دکتری گروه مهندسی برق
استخراج نقشه سه بعدی با استفاده از ...26 بهمن سالن شریعتیعنـوان: استخراج نقشه سه بعدی با استفاده از سنسور کینکت

ارائه كننده : امیر صفائی       دانشجوي رشته: دکتری مهندسی برق الکترونیک

استاد راهنما: دکتر سعید فضلی

مكان :  دانشکده علوم انسانی- سالن شریعتی   تاريخ : 26/11/1396 روز: پنجشنبه           ساعت: 11:00 الی 14:00


ارسال شده در مورخه: 25-11-1396