خانه  :: اساتید  :: اخبار

مزایده یک دستگاه اتوبوس بیابانی بنز دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: چهارشنبه 97/08/09 تا سه‌شنبه 97/08/15 

آگهی مزایده عمومی

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس بیابانی بنز دانشگاه زنجان را از طریق انجام مزایده عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق مجوز کمیسیون ماده 2 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان به شماره 12477- 115به تاریخ 97/07/09 واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مزایده ، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مزایده ‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 97/08/05می‌باشد.

الف- شماره مزایده (مرجع): 115

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 100970379800001

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: مزایده ‌گران می‌توانند از ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 97/08/09 تا ساعت 18 روز سه‌شنبه تاریخ 97/08/15 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مزایده اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 97/08/27

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز دوشنبه تاریخ 97/08/28 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مزایده: سپرده شرکت در مزایده شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ 150/000/000 ریال به شماره حساب 1703051819 بانک تجارت به نام سپرده دانشگاه زنجان و ارائه اصل فیش بانکی.

تذکر مهم: مزایده ‌گران، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مزایده ‌گران به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 12 تاریخ 97/08/27 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 و واحد نقلیه 33052237

 

روابط عمومی دانشگاه زنجان

 

 

;
ارسال شده در مورخه: 06-08-1397

آخرين اخبار با موضوع: مناقصات/مزایدات

نوبت دوم مناقصه بهسازی فضای سبز

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: سه شنبه 4 دیماه لغایت شنبه مورخ 8 دیماه 97

   

مناقصه پروژه توسعه شبکه گاز رسانی دانشگاه

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: پنج شنبه 97/06/01 تا دوشنبه 97/06/05

   

مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: شنبه 97/04/09 تا شنبه 97/04/16

   

مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: سه شنبه 97/06/06 تا جمعه 97/06/09

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مناقصات/مزایدات

مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه