خانه  :: اساتید  :: اخبار

آگهی مزایده زمین های زراعی دانشگاه
تاریخ فروش اسناد روز دوشنبه به تاریخ 97/12/13لغایت روز چهارشنبه به تاریخ 97/12/15آگهی مزایده

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد زمین‌های زراعی خود را برای سال زراعی 98 از طریق انجام مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند با واریز مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب شماره 090100004001086203022470 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام درآمد های اختصاصی دانشگاه زنجان و شماره شناسه پرداخت حساب ( 368086268126300000000000000001) دانشگاه زنجان جهت دریافت اسناد به مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه زنجان مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است میزان سپرده  شرکت در مزایده مبلغ 500/000/000 ریال معادل ( پنجاه میلیون تومان) می‌باشد که به صورت واریز وجه نقد به حساب شبا 980100004001086207379272 IR بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان و ارائه اصل فیش واریزی و یا معادل آن ارائه ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی می باشد.

تاریخ فروش اسناد روز دوشنبه به تاریخ 97/12/13 لغایت روز چهارشنبه به تاریخ 97/12/15

مکان فروش اسناد: دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، مدیریت امور حقوقی و قراردادها.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه مرکزی دانشگاه: ساعت 15 بعد از ظهر روز شنبه به تاریخ 97/12/25

تاریخ برگزاری جلسه مزایده و بازگشایی پیشنهادات: روز یکشنبه به تاریخ 97/12/26 ساعت 10 صبح در محل دفتر معاونت اداری- مالی.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر مدیریت امور حقوقی و قراردادها 33052826

 و مدیر مزرعه 33054388

 

;
ارسال شده در مورخه: 12-12-1397

آخرين اخبار با موضوع: مناقصات/مزایدات

مناقصه خدمات پزشکی، دندانپزشکی، اورژانسی و مشاوره

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهارشنبه تاریخ 8 خرداد تا روز دوشنبه تاریخ 13 خرداد98 (05-03-1398)

   

مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی و کارکنان دانشگاه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز چهارشنبه تاریخ 8 خرداد تا روز دوشنبه تاریخ 3 خرداد 98 (05-03-1398)

   

مناقصه امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه زنجان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز شنبه 7 اردیبهشت 98 (03-02-1398)

   

مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه زنجان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز شنبه 7 اردیبهشت 98 (03-02-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مناقصات/مزایدات

مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه زنجان