خانه  :: اساتید  :: اخبار

دومين همايش انديشه ها و فناوري هاي نوين جغرافيايي برگزار می کند
-، زمان: هفتم آذر ماه 98انديشه خام بشر در فهم محيط طبيعي و نيز فناوري مخرب وي در بهره مندي از آن، ظهور رابطه اي نا متعادل و نامتوازن بين انسان و محيط را در پي داشته است. همايش انديشه ها و فناوري هاي هاي نوين جغرافيايي گامي است در بكار گيري توان هاي جغرافي دانان در ارايه راهكارهاي مناسب و منتهي به تكوين رابطه انسان و محيط در چارچوبي معقول و منتج است كه به شكوفايي جوامع بشري و پايداري محيطي منتهي شود.


ارسال شده در مورخه: 02-06-1398