خانه :: اساتید :: اخبار
برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
فنون ارتقاء انگیزش در کار  (26-10-1400)

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
فنون ارتقاء انگیزش در کار  (25-10-1400)

استقرار نظام آراستگی در دانشگاه
ممیزی واحدهای دانشگاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  (1-10-1400)

استقرار نظام آراستگی در دانشگاه
ممیزی واحدهای دانشگاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  (23-9-1400)

استقرار نظام آراستگی در دانشگاه
ممیزی واحدهای دانشگاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  (20-9-1400)

دومین جلسه دوره آموزشی با عنوان :
"طب سنتی و آشنایی با گیاهان دارویی"  (2-9-1400)سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -