خانه :: اساتید :: اخبار

سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن معاونت برنامه‏ ریزی و نظارت    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت برنامه‏ ریزی و نظارت، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283162    
معاون برنامه ریزی و نظارت
عباسی - داود       
2851
مسئول دفتر معاونت
موسوی - سید محسن       
2850
مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت            
مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
دین محمدی - مصطفی       
2853
کارشناس برنامه و بودجه
حکمت - جبار       
2249
کارشناس برنامه و بودجه (هیأت امناء - آمار)
نبوی - سید جعفر        
2689
کارشناس برنامه و بودجه (آموزش اعضای غیر هیأت علمی - بهبود روشها و تشکیلات)
سلمانیان - نسرین       
2744
مدیریت نظارت و ارزیابی            
مدیر نظارت و ارزیابی
میر موسوی - سید حسین       
2852
کارشناس نظارت و ارزیابی
صدرا - علی       
2319
کارشناس نظارت و ارزیابی
شیری - سمن ناز       
2357
کارشناس نظارت و ارزیابی
زمانی - حسن        
2829