خانه :: اساتید :: اخبار
انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات انجام شدطی احکامی از سوی ریاست دانشگاه، دکتر امیرجواد مرادلو عضو هیأت علمی گروه عمران بعنوان رییس دانشکده مهندسی، دکتر حامد بهرامی عضو هیأت علمی گروه شیمی بعنوان مدیر دانشجویی دانشگاه، دکتر مریم شاطریان بعنوان معاون آموزشی دانشکده علوم، دکتر ذکراله مروتی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی بعنوان معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی و دکتر جابر اعظمی عضو هیأت علمی گروه علوم محیط زیست، دکتر محمد بابااکبری عضو هیأت علمی گروه خاک شناسی، دکتر داود کولیوند عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی به عنوان مدیران گروه های مذکور منصوب شدند و از زحمات دکتر کاظم مظلومی، دکتر علی امیری، دکتر حامد بهرامی، دکتر امیر جباری، دکتر یونس خسروی، دکتر پریسا علمداری و دکتر لطفعلی دولتی در زمان تصدی مسئولیت های فوق تقدیر و تشکر بعمل آمد.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر است:

 دکتر امیرجواد مرادلو دانشیار گروه عمران، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه شهید چمران اهواز (رشته مهندسی آب) طی سال های 76-1372 گذارنده و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس تهران (رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی) به ترتیب طی سال های 78-1376 و 85-1378 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی: 21 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 48 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده: 6 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه: 38 مورد

 

 دکتر حامد بهرامی استادیار گروه شیمی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه شاهرود (رشته شیمی محض) طی سال های 85-1381 گذرانده و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه صنعتی اصفهان (رشته شیمی فیزیک) به ترتیب طی سال های 87-1385 و 91-1387 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی: 15 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 21 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 5 مورد

گزارش های علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده: 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه: 18 مورد

داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی: 7 مورد

 

 دکتر مریم شاطریان استادیار گروه شیمی، دوره های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه کاشان به ترتیب طی سال های 85-1383 و 90-1385 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی: 30 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر: 1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 8 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 14 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه: 25 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی: 22 مورد

 

دکتر ذکراله مروتی دانشیار گروه روان شناسی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال های 90-1386 گذرانده و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در رشته روان شناسی تربیتی در دانشگاه های علامه طباطبایی و شهید چمران اهواز طی سال های 85-1383 و 90-1386 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی: 40مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 4 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 7 مورد

گزارش های علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده: 2 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه: 29 مورد 

داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی: 17 مورد

 

 دکتر جابر اعظمی استادیار گروه علوم محیط زیست دوره کارشناسی خود را در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (رشته مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست) گذرانده و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس (رشته محیط زیست) بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی: 28 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر: 6 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 16 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 6 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده: 5 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی،ترجمه کتاب و دانشنامه: 2 عنوان ترجمه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه: 25 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی: 118 مورد

 

دکتر محمد بابااکبری استادیار گروه خاک شناسی:

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی: 18 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 20 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی،ترجمه کتاب و دانشنامه: یک مورد ترجمه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه: 18 مورد

داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی: 54 مورد

 

 دکتر داود کولیوند دانشیار گروه گیاهپزشکی دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تبریز (رشته گیاهپزشکی، بیماری شناسی گیاهی – ویروس شناسی) به ترتیب طی سال های 86-1382، 88-1386 و 92-1388 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی: 32 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر: 4 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 7 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی: 27 مورد

تولید دانش فنی،اختراع یا اکتشاف ثبت‌شده: 9 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده: 2 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی،ترجمه کتاب و دانشنامه: یک مورد ترجمه، یک مورد تألیف

راهنمایی و مشاوره پایان نامه: 21 مورد 

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی: 38 مورد


ارسال شده در مورخه: 27-05-1400