خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 19-2-1395
راهنمای نگارش مقاله - مجله زیست فناوری گیاهان دارویی

راهنماي نگارش مقاله در مجله زيست فناوري گياهان دارويي پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه زنجان

كليات

پژوهشکده فناوري‌هاي نوين زيستي دانشگاه زنجان با همكاري انجمن علمي گياهان دارويي كشور انتشار مجلات

علمي ـ تخصصي در زمينه زيست فناوري گياهان دارويي را وسيله‌اي براي نشر يافته هاي نوين پژوهشي و توسعه و تعميق تعامل علمي مي‌داند. از موضوعات اولويت دار مجله زيست فناوري گياهان داروييمي توان به : پژوهش‌هاي مرتبط به مهندسي ژنتيك در حوزه گیاهان دارویی، شناسايي ،تكثير توليد و فراوري گياهان دارويي و ... با تكيه بر فناوريهاي نوين زيستي و ...اشاره كرد. ارسال مقاله به اين مجله بدين معني است كه آن مقاله قبلا در مجلات ديگر به چاپ نرسيده و يا در حال بررسي توسط مجله ديگر نيست لذا مقاله ارسالي خود به خود متضمن اين تعهد و مفهوم است. مسئوليت صحت مطالب درج شده در مقاله بر عهده نويسنده مسئول مكاتبات خواهد بود.

نوشتار مقاله

به منظور تسهيل و تسريع در داوري و چاپ مقالات، از كليه پژوهشگران كه مايل به چاپ مقالات علمي خود در اين نشريه هستند، درخواست مي‌شود كه به نكات زير توجه كافي مبذول دارند.

مقاله بایستی بصورت الکترونیکی به دبیرخانه ارسال شود.

نظم بخش‌هاي مختلف مقاله بايد به صورت زير باشد: عنوان مقاله ، نويسنده يا نويسندگان ، آدرس و نويسنده مسئول با * مشخص شود.. چكيده و متن مقاله درفرمت ورد 2007 ارسال شود.

ارسال چکیده انگلیسی نیز ضروری است. چکیده حداکثر 250 کلمه و شامل مطالب اصلی مقاله باشد.

متن یا بدنه اصلی مقاله می‌بایست دارای عناوین زیر باشد:

مقدمه، مواد وروشها، نتایج و بحث، سپاسگزاری، منابع

عناوین ستون‌های جداول باید مختصر و واحدهای ان‌ها در صورت وجود در پرانتز نوشته شوند. تمامی عکس ها باید به عنوان شکل ارجاع و به ترتیب شماره گذاری شده باشند. عکس های مورد استفاده در مقاله باید اصلی و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند.

منابع و ماخذ

منابع و مآخذ در متن بايد داخل پرانتز و ابتدا نام نويسنده و سپس سال انتشار آن ذكر شود. نظیر (محمدي، 1392). چنانچه تعداد نويسند‌گان از دو نفر بيشتر باشد نام نويسنده اول آورده شده و در مورد مقالات فارسي واژه همكاران و در مورد مقالات خارجي از واژه et al مثال (Wright et al., 1998) . استفاده شود به عنوان مثال: (داودي و همكاران، (1382

منابع فارسي بايد به صورت زير وارد شوند

نام خانوادگي، حرف اول نام و تكرار براي نويسنده‌(گان)‌ بعدي، سال چاپ در داخل پرانتز، عنوان مقاله ، نام كامل مجله (ايتاليك)، شماره مجله(قلم سياه)، صفحات شروع و خاتمه مقاله، در مورد كتاب پس از نام نويسنده(گان) و سال چاپ اسم كامل كتاب با قلم ايتاليك، ناشر، شماره‌ جلد، محل چاپ، صفحات.

کريم‌پور، م. ح.، و زاو، خ.،(1379) دماسنجي و شرايط فيزيكوشيميايي محلول كانه‌دار بر مبناي كلريت و سيالات درگير در معدن مس قلعه زري، مجله بلورشناسي و كاني‌شناسي ايران،1، 23-22 .

Perry, B. A. and Pfister, D. H. (2008). Chaetothiersia vernalis, a new genus and species of PYTonemataceae (Ascomycota, Pezizales) from California. Fungal Diversity, 28, 65-72.

قلم‌هاي مورد نياز :

عنوان مقاله 16 سياه نازنين ، اسم نويسنده 13 سياه نازنين

آدرس نويسنده 11 نازنين، کلید واژه چكيده 11 سياه نازنين

متن چكيده 12 نازنين

واژه‌هاي كليدي 11 سياه نازنين: به ترتیب حروف الفبا (3تا 5)

مقدمه و عنوان هر بخش 13 سياه نازنين

شماره شكل و جدول 10 سياه نازنين

زيرنويس‌ها شكل ها و جداول 11 نازنين. متن مقاله 13 نازنين :

لغات انگليسي داخل متن Times new roman 12 :

منابع:  Times new roman 12

قلم‌هاي مورد نياز براي چكيده انگليسي

عنوان مقاله :Time Bold 14

اسم نويسندهTime Bold 11 :

آدرس نويسنده Time Italic 10 :

واژگان کلیدی: Time Bold 11

Abstract :Time Bold 11

متن انگليسي :  Time 12

 

بازدید امروز: 2