خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 20-10-1395
ارتباط با ما

ریاست و معاونت


ریاست پژوهشکده   آقای دکتر حمید رضا صراف معیری

Email:hamidsarrafm@gmail.com     تلفن: 33054246

معاونت پژوهشکده   آقای دکتر علیرضا یوسفی

Email:yosefi.alireza@znu.ac.ir   تلفن: 33054266


مدیران گروه های پژوهشی


مدیر گروه پژوهشی علوم زراعی    آقای دکتر مجید پور یوسف

pouryousef@znu.ac.ir   تلفن:  024133052302

مدیر گروه پژوهشی علوم دامی    آقای رضا معصومی

Email:rmasoumi@znu.ac.ir   تلفن: 33054251

مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی         آقای دکتر عباس بهاری

Email:bahariabas@gmail.com    تلفن: 33054253

عضو هیأت علمی پژوهشکده    آقای دکترعباس بهاری

Email:bahariabas@gmail.com   تلفن: 02433054253


اعضای هیئت علمی


عضو هیأت علمی پژوهشکده        آقای دکتر علی عمارلو

Email:jmpbznu@yahoo.com    تلفن: 02433054247

عضو هیأت علمی پژوهشکده     آقای مهندس وحید سلمانی

Email:v.salmani@znu.ac.ir   تلفن: 02433054250

مسئول آزمایشگاه XRD        آقای دکتر ایمان شهابی قهفرخی

Email:i.shahabi@znu.ac.ir      i.shahabi@yahoo.com
   تلفن: 02433054256

مسئول دفتر       آقای کورش روحی فر

Email:ripb@znu.ac.ir   تلفن: 02433054254


کارشناسان و کارکنان


 

کارشناس پژوهشی    آقای مجید قنبری

Email:mghanbari@znu.ac.ir   تلفن: 02433054255

مسئول خدمات پژوهشکده  

  تلفن: 02433054257

تلفکس پژوهشکده: 02433054254

RIMBT@znu.ac.ir

بازدید امروز: 2