خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 19-10-1397
ارتباط با ما

ریاست و معاونت


 

رئیس پژوهشکده: دکتر علی رمضانی

aliramazani@gmail.com : پست الکترونيکی     تلفن:33054246

معاون پژوهشکده: دکتر علی عمارلو

ammarellou@ yahoo.com :پست الکترونیکی    تلفن:33054247

مدیر گروه بیوتکنولوژی : دکتر علی عمارلو

ammarellou@ yahoo.com  :پست الکترونیکی    تلفن:33054247

 

مدیر گروه علو دامی: دکتر رضا معصومی

rmasoumi@znu.ac.ir   :پست الکترونیکی   تلفن: 33054251

 

مدیر گروه علوم زراعی: دکتر مجید پوریوسف

pouryousef@znu.ac.ir  :پست الکترونیکی    تلفن:33052302

عضو هیات علمی پژوهشکده و مسئول آزمایشگاه مسئول آزمایشگاههای زنومیکس و پروتئومیکس وکشت سلول

دکتر عباس بهاری

bahari@znu.ac.ir :پست الکترونیکی   تلفن: 33054253

 

عضو هیات علمی پژوهشکده: دکتر سعید فضلی

fazli@znu.ac.ir    :پست الکترونیکی    تلفن:33054262

 

 

مسئول آزمایشگاه XRD:دکتر رضا رسولی

r_rasuli@znu.ac.ir:پست الکترونیکی    تلفن:33054256

 

 

 

عضو هیات علمی پژوهشکده: دکتر حسین ربی انگورانی

    :پست الکترونیکی    تلفن:33054248

مسئول دفتر: کوروش روحی فر

تلفن: 33054254

 

کارشناس پژوهشکده: مجید قنبری

تلفن: 33054255

مسئول خدمات پژوهشکده: حمید ملکی

تلفن:33054257
:ایمیل 024-33054254  : تلفکس

بازدید امروز: 2