خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 30-11--1
ارتباط با ما

ریاست و معاونت


 

رئیس پژوهشکده: دکتر علی رمضانی

aliramazani@gmail.com : پست الکترونيکی     تلفن:33054246

معاون پژوهشکده: دکتر علی عمارلو

ammarellou@ yahoo.com :پست الکترونیکی    تلفن:33054247

مدیر گروهزیست فناوری : دکتر وهب جعفریان

v.jafarian[at]znu.ac.ir   vahab1162ir[at]yahoo.com:پست الکترونیکی    تلفن:33054251

 

مدیر گروه علو دامی: دکتر رضا معصومی

rmasoumi@znu.ac.ir   :پست الکترونیکی   تلفن: 33054251

 

مدیر گروه علوم زراعی: دکتر خدیجه باقری

bagheri.khadijeh@znu.ac.ir  :پست الکترونیکی    تلفن:33054523

عضو هیات علمی پژوهشکده و مسئول آزمایشگاه مسئول آزمایشگاههای زنومیکس و پروتئومیکس وکشت سلول

دکتر عباس بهاری

bahari@znu.ac.ir :پست الکترونیکی   تلفن: 33054253

 

عضو هیات علمی پژوهشکده: دکتر سعید فضلی

fazli@znu.ac.ir    :پست الکترونیکی    تلفن:33054262

 

tabs


-->