خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 2-7-1398
مدیریت گروه علوم دامی

رضا معصومی
استادیار
پست الکترونیکی
rmasoumi@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/masoumi_reza
تلفن
  (+98) 24 33 05 4251
فکس
(+98) 24 33054254

 

مدیران پیشین گروه

دکتر محمد طاهر هرکی نژاد

دکتر حمید رضا طاهری

دکتر بهنام رستمی

دکتر رضا معصومی

بازدید امروز: 3