خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 20-10-1395
پیوند های مفید

 

- ستاد توسعه زیست فناوری کشور http://biodc.ir

- پژهشکده ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری  http://www.nigeb.ac.ir/web/guest/home

- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران http://abrii.ac.ir

- ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان داروئی http://chtm.isti.ir

- انجمن علمی گیاهان دارویی ایران  http://imps.ir

- وزارت جهاد کشاورزی  http://maj.ir

-

 

 

بازدید امروز: 2