خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 12-8-1395
اعضای هیات تحریریه مجله زیست فناوری گیاهان دارویی

 

نام و نام خانوادگی سمت رشته تحصیلی محل خدمت
قربانعلی نعمت زاده سردبیر بیوتکنولوژی پژوهشکده طبرستان ساری
محمد طاهر هرکی نژاد مدیر مسئول بيوتكنولوژي دانشگاه زنجان
حسین نادری منش هیئت تحریریه بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
کمال کاظمی تبار هیئت تحریریه اصلاح گياهان دارويي دانشگاه ساري
علی رمضانی هیئت تحریریه بیوشیمی دانشگاه زنجان
حسين صارمي هیئت تحریریه گیاهپزشکی دانشگاه زنجان
خسرو پیری هیئت تحریریه ژنتیک گیاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان
ستار طهماسبی انفرادی هیئت تحریریه ژنتیک گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
سید رضا طبایی عقدائی هیئت تحریریه زراعت موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی جعفری مفید آبادی هیئت تحریریه بیوتکنولوژی گیاهی موسسه تحقیقات و گواهی بذر و نهال

بازدید امروز: 3