خدمات مشاوره - معاونت دانشجويي
خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 19-7-1395
خدمات مشاوره

خدمات مشاوره مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی در دانشکده های دانشگاه زنجان 

در زمینه های: ازدواج – تحصیلی – اضطراب – افسردگی – شغلی- خانوادگی و ... 

ساعت حضور

نام مشاوران

مکان

شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه  30/12-8

 

یکشنبه دوشنبه سه شنبه- چهارشنبه30/12-8

 

 

خانم مژده بازرگان(کارشناسی ارشد روانشاسی عمومی)

 

خانم آرزو فرجیان (کارشناسی ارشد روانشاسی عمومی)

 

 

مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی

شنبه- یکشنبه-دوشنبه-چهار شنبه30/12-8

خانم المیرا سمعیعی نژاد(کارشناسی ارشد روانشاسی بالینی)

دانشکده فنی

یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه30/12-8

خانم سکینه آقایاری(کارشناسی ارشد روانشاسی عمومی)

 

 

دانشکده علوم اجتماعی

شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه30/12-8

خانم آیدا فتحی کارشناسی ارشد روانشاسی عمومی)

دانشکده علوم

زمین شناسی

شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه19-15

خانم رضوانه عالمی کارشناسی ارشد روانشاسی تربیتی)

خوابگاه فاطمیه 4

آدرس مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشجویی: مهمانسرای دانشجویان دکتری سابق – پشت ساختمان کشاورزی – تلفن 33052311-33054383-33054384

بازدید امروز: 2