خانه :: اساتید :: اخبار
نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی
دانشکده کشاورزی - مجتمع خوابگاهی خواهراننتایج نهایی انتخابات شورای صنفی
دانشکده کشاورزی و خوابگاه‌های خواهران
اطلاعیه:
به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند که انتخابات شوراهای صنفی دانشکده‌کشاورزی و خوابگاه‌های خواهران در تاریخ 1396/03/01برگزار و نتایج نهایی آن به شرح ذیل اعلام می‌گردد.
                                                                                                                       کمیته نظارت
اسامی منتخبین شورای صنفی دانشکده کشاورزی و خوابگاه‌های خواهران
دانشکده/ خوابگاه
ردیف
نام خانوادگی
نام
شماره دانشجویی
اعضاء
کشاورزی
1
قاسمی
رامین 
93170119
اعضاء اصلی
2
قربانی شیرین بلاغ
حسین 
93124109
3
 قاسمی
حسین
94114116
4
میری
سعید 
93123115
5
 بیات
سهند
93123202
6
اله ویرن لو
محمد باقر
93124202
7
کاظمی
حسین 
93124111
8
تقدسی نیا
فرزاد 
95473101
اعصاء علی‌البدل
9
گرجی
مجید 
93170124
10
 افشاری
محمد
93170102
خوابگاههای خواهران
ردیف
نام خانوادگی
نام 
شماره دانشجویی
اعضاء
1
زمانی
زینب 
94301111
اعضای اصلی
2
مهرنوش
رحیمه 
94301131
3
 کریمی
ناهید
93422115
4
صالحی
پرستو 
93158117
5
اصلان پور طامه
زینب 
94366104
6
بابا قصابها
سمانه 
93422102
7
اصغریان قرانباز
زهره 
95401104
8
رستم پی
نسیم 
93422108
9
 رضایی ملاجیق
لیدا
94341118
10
بهرام زاده
رقیه 
93434105
اعضاء علی البدل
11
خادم
نرگس 
93422104
12
 وثوق
کبری
93301121

 

 

ارسال شده در مورخه: 9-3-1396