خانه :: اساتید :: اخبار
وام ویژه دانشجویان دکتری
اداره رفاه دانشجوییاطلاعیه درخواست وام ویژه دانشجویان دکتری
سه ماهه بهار 96
زمان درخواست وام:      96/03/13 لغایت 96/04/10
دانشجویان در صورت استفاده از هریک از وام های فوق، مجاز به استفاده از وام تحصیلی نمی باشند ودرصورت استفاده از وام تحصیلی، امکان بهره مندی از وام ویژه دکتری را نخواهند داشت.
شرایط و مدارک لازم جهت اخذ وام ویژه دکتری از بانک توسعه تعاون
1-    تکمیل و ارائه فرم شماره یک و دو مخصوص این نوع وام برای کلیه دانشجویان متقاضی وام به اموررفاهی دانشجویان
·        مشخص نمودن شعبه ای از بانک توسعه تعاون در شهر مورد نظر جهت اخذ وام در فرم شماره یک
2-    نیاز مالی دانشجو(غیر بورسیه- غیرشاغل)
3-    افراد تحت پوشش نهادهای بنیاد ملی نخبگان و صندوق حمایت از پژوهشگران مشمول وام نمی گردند
4-    معرفی ضامن یا ضامنین به بانک مورد نظرو طبق قوانین بانکی خواهد بود
شرایط و مدارک لازم جهت اخذ وام ویژه دکتریاز صندوق رفاه دانشجویان
1-    تکمیل و ارائه فرم شماره یک و دو مخصوص این نوع وام برای کلیه دانشجویان متقاضی وام به اموررفاهی دانشجویان
2-    نیاز مالی دانشجو(غیر بورسیه- غیرشاغل)
 
اداره رفاه دانشجویان
 

شیوه نامه وام ویژه دکترا از بانک توسعه تعاون

شرایط جدید اعلامی صندوق رفاه دانشجویان در خصوص وام ویژه دکترا

فرمهای وام ویژه دکترا از بانک توسعه تعاون

فرمهای وام ویژه دکترا از صندوق رفاه دانشجویان

جدول مقایسه وام ویژه دکترا از 2 منبع متفاوت

 
 

 


ارسال شده در مورخه: 22-3-1396