خانه :: اساتید :: اخبار


درخواست وام دانشجویی (روزانه - نوبت دوم)
اداره رفاه دانشجویان  (27-10-1396)

انتخاب اینترنتی خوابگاه
اداره خوابگاهها  (27-10-1396)

پیام های بهداشتی
ولع مصرف نمک شاید به خاطر ۷ وضعیت پزشکی باشد  (26-10-1396)
سامانه های معاونت

سیستم مدیریت خوابگاه

http://dorm.znu.ac.ir

این سیستم برای مدیریت خوابگاه، تعویض اتاق و رزرو اتاق خوابگاه های دانشگاه زنجان ایجاد شده است.


اتوماسیون تغذیه

http://food.znu.ac.ir

با استفاده از این سامانه می توانید غذای هفتگی خود را رزرو کنید و به مدیریت غذای هفتگی خود بپردازید.

آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -