خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 20-8-1394
معاون دانشجویی

 

دکتر محسن نجفیان

تلفن: 02433052431
فاكس: 02432283254
پست الكترونيكي: najafian@znu.ac.ir
 

 

وب سايت: http://www.znu.ac.ir/members/najafian_mohsen

اهم وظايف اين حوزه را مي‌توان به شرح ذيل بيان كرد

1. اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور دانشجویی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛
2. راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی موسسه در زمینه ھای تحصیلی، رفاھی، سلامت؛
3. نظارت بر فعالیتھای مربوط به تسھیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه ھای رفاھی آنان؛
4. برنامه ریزی جھت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاھی، بھداشتی و سلامت دانشجویان موسسه؛
5. رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاھی، بھداشتی و سلامت موسسه و ارائه گزارش به رئیس موسسه؛
6. زمینه سازی جھت مشارکت، ھمراھی و ھمدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت موسسه.
معاونین قبلی
دکتر جمال داودی دکتر بهرام بهرامی دکتر حسن مددی دکتر سید محسن نجفیان

 

-

بازدید امروز: 3