خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان    
دبیر کارگروه
نجفیان - سیدمحسن        
2331
مسئول دبیرخانه کارگروه
صبا - جلال        
2676
کارشناس دبیرخانه کارگروه
نجفلو - اکرم       
2676
کارشناس دبیرخانه کارگروه
حیدری - فاطمه       
2676
مسئول دفتر دبیرخانه کارگروه
حیدراوغلی - رویا       
2676