خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان    
دبیر کارگروه
نجفیان - سیدمحسن        
2331
مسئول دبیرخانه کارگروه
صبا - جلال        
2676
کارشناس دبیرخانه کارگروه
نجفلو - اکرم       
2676
کارشناس دبیرخانه کارگروه
حیدری - فاطمه       
2676
مسئول دفتر دبیرخانه کارگروه
حیدراوغلی - رویا       
2676