خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

برای استفاده از تلفن گویای دانشگاه زنجان شماره 33051 را شماره گیری فرمائید

راهنمای تلفن مرکز ایلخانی شناسی    
آدرس پستی: دانشگاه زنجان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی -دفتر گروه پژوهشی
نمابر: 32283201    ای‌میل: ilkhanid[at]znu.ac.ir
دفتر گروه پژوهشی
بیات - مسعود       
ilkhanid[at]znu.ac.ir
4308