خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن رصدخانه    
دفتر رصدخانه
-        
Observatory[at]znu.ac.ir
4206
مسئول رصدخانه
صفری - حسین       
Safari[at]znu.ac.ir
2264
کارشناس رصدخانه
حسنی - محمود       
m.hassani[at]znu.ac.ir
4184