خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283162    
مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
دین محمدی - مصطفی       
2853
کارشناس مسئول تشکیلات و بهبود روش ها (تشکیلات و بهبود روشها-هیئت امنا-آموزش ضمن خدمت)
سلمانیان - نسرین       
2744
کارشناس برنامه و بودجه
حیدری - سلمان       
2249
کارشناس برنامه ریزی
یوسفی والا - جلال       
2689