خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 71-140 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات درب ورودی4425
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده مهندسی2320
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده علوم2359
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده علوم انسانی4324
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی2221
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2860
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه برادران2559
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات کتابخانه مرکزی و مرکز رشد2514
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات کارگاه4446
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات درب ورودي4426
مدیریت حراستانتظامات / مرکز پیام2666
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2716
آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفتهتلفن تماس :آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته4219
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاصغر محمدی4004
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیمسعود اسکندری2683
آزمایشگاه پردازش موازی، سیستم عامل و سیستم های بلادرنگکارشناس1111
آزمایشگاه پردازش موازی، سیستم عامل و سیستم های بلادرنگمسئول آزمایشگاه2222
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی حاصل خیزی خاکفرزانه حسینی2247
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه نقشه برداري--2373
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / استخر(آقایان-روزهای زوج)--2694
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / استخر(خانمها-روزهای فرد)--2694
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / اتاق رانندگان--2237
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / آژانس دانشگاه--2555
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه فتوگرامتری - گروه نقشه برداري----2224
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / مهمانسرای اشراق----4440
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (نقشه برداری-عمران)جوادآخوندی2505
معاونت اداری مالیانبار کل / انباردار(2)جوادآدینه لو4462
معاونت پژوهش و فناوریاداره تجهیزات آزمایشگاهی / کارشناس اداره تجهیزات آزمایشگاهیحامدآغاجری2207
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول سرویس کارکنانداودآقامحمدی2205
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیمهمانسرای اشراقمهمانسراآقای شهیدی2229
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / امور دفتری آموزشعلیآقایی2278
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زیست شناسی 2نفیسه آل یاسین2823
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده مهندسی (https://lms.znu.ac.ir)مهندسیآموزش دانشکده2448
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده کشاورزی (https://lms.znu.ac.ir)کشاورزیآموزش دانشکده2398
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم انسانی (https://lms.znu.ac.ir)علوم انسانیآموزش دانشکده4191
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم (https://lms.znu.ac.ir)علومآموزش دانشکده2536
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه فلسفهحسیناترک4183
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / سرپرست ادارهزهرااحمدی2451
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / بایگانی آموزشجمالاحمدی2312
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / رئیس کتابخانهپرویزاحمدی2323
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / کارشناس خوابگاههای خواهراننسریناحمدی2665
معاونت اداری مالیاداره اموال / امین اموال (3)منوچهراحمدی4237
کتابخانه مرکزیرئیس کتابخانهپرویزاحمدی2323
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه عمرانسید اصغرارجمندی4206
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس روابط عموميعلياسلامی2211
حوزه ریاست دانشگاهمسئول دفتر ریاستحسناسلامی2331
روابط عموميواحد ارتباطات، تبلیغات و تشریفاتعلیاسلامی2238
مدیریت امور حقوقی و قراردادهامدیر امور حقوقی و قراردادهاداوداسلامی2294
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهاپیماناسماعیلی نژاد2826
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه مهندسی شیمیفریدوناسکندری4026
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / رئیس اداره کارگزینیعلیاسکندری2325
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی خارجیبهارکاشتری2363
روابط عموميکارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانیالههاشتری4223
دانشکده کشاورزیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهرقیهاشرفی2227
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی داخلیصفیهاشرفی2595
معاونت دانشجويياداره پشتیبانی و نظارت / کارشناس تاسیسات دانشجوییمحمداشرفی2697
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیذیحسابی پژوهشکدهرقیه اشرفی2227
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت پژوهشی / سامانه مدیریت پژوهش (http://samp.znu.ac.ir)صفیهاشرفی2595
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه الهیات و تاریخ و تمدن ملل اسلامیمحمد جعفراشکواری4284
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهسارااصانلو4011
معاونت آموزشيگروه برنامه ریزی آموزشی / کارشناس دفتر گسترش رشته هافاطمهاصغری4774
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه علوم محیط زیستجابراعظمی4486
معاونت اداری مالیمدیریت اداری و پشتیبانی / مدیر اداری و پشتیبانیفرزانهامامی2755
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / مدیر مزرعهامانلو4387
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول دفتر معاونتمهدیامانلو2771
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / صندوق خیریه موعودمهدیامانلو2403
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانیعلیرضاامانلو2352
معاونت اداری مالیانتشارات ساختمان مرکزیانتشاراتانتشارات2216
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزديجيتال - گروه برقسیامکانصاری2494
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه نقشه برداریهادیانصاری2394