خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 281-350 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمسئول دفتر پژوهشکدهکوروشروحی فر4254
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیموسيزلفخاني2779
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / کمسیون موارد خاصمریمزلفخانی2263
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیموسیزلفخانی2779
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) - نقل و انتقال، حذف ترم و کمیسیون های دانشجوییمریمزلفخانی2263
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآبدارخانه پژوهشکدهبهروززمانلو4257
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / کارشناس نظارت و ارزیابیحسن زمانی2829
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و تکنولوژی بذراسماعیلزنگانی4565
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیافشین زهدی4725
معاونت اداری مالیمدیریت اداری و پشتیبانی / مسئول دفتر اداری و پشتیبانیمنیرسراجی وطن2755
کتابخانه مرکزیدبیرخانه و مرکز اسناد منیرسراجی وطن2272
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهیفاطمهسرافراز نیکو2265
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه باکتری شناسی و ویروس شناسی فاطمهسرافراز نیکو2209
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه قارچ شناسیفاطمهسرافراز نیکو2209
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه نماتد شناسیفاطمهسرافراز نیکو0
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / حسابداریلیلاسرداری2427
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهعادلسعادتی2461
دانشکده علوممدیران گروههای آموزشی / گروههای آموزشیفریباسعادتی2633
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / امور عمومی ساختمان علوم اجتماعیمسعود سعادتی4094
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه اصول تغذیهحسین سعیدمحمدی2345
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دامحسین سعیدمحمدی2345
معاونت دانشجويياداره تغذیه / رئیس اداره تغذیهعباسسلامت2213
انجمن حامیان دانشگاه زنجاندفتر انجمن حامیانعباسسلامت2403
روابط عموميکارشناس روابط عمومیعلیسلامی4221
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهاعظمسلطانی2573
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / پایان نامه ها و حق التحقیق دانشجویانفاطمهسلطانی2615
موزه تاریخ طبیعیکارشناس موزهفاطمهسلطانی4243
موزه تاریخ طبیعیدبیرخانه موزهفاطمهسلطانی4245
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجه (آموزش اعضای غیر هیأت علمی - بهبود روشها و تشکیلات)نسرینسلمانیان2744
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت نظارت و ارزیابی / سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)نسرینسلمانیان2744
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس انجمن های علمی و دانشجوییاصغرسلیمانی2845
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس صدور کارتمحمدسلیمانی2620
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / معاون مدیر آموزشحسنسلیمانی فرد2740
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آز اندازه گيري - گروه برقعلی اکبرسلیمی2764
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهالمیراسمیعی نژاد4385
روابط عموميمدیر روابط عمومیعلی سپهری2440
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (معماری-مکانیک)زهراسیاری2506
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه مهندسی ژنتیککاملیا سیامکی4232
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه میکروبیولوژیکاملیا سیامکی2387
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهمیر سعیدسید دراجی2355
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی ای میل مریمسیفائی2685
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / پست الکترونیک (https://mail.znu.ac.ir)مریمسیفائی2685
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی ای میل مریمسیفایی2685
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / رئیس اداره تأسیسات و نگهداریداودسیفی راد2752
مدیریت طرحهای عمرانیرئیس اداره تأسیسات و نگهداریداوودسیفی راد2752
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / رئيس اداره رفاه دانشجوئي و کارشناس دانشکده علومعمرانسیفی فلاح2283
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (https://krd.swf.ir)عمرانسیفی فلاح2283
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمریمشاطریان4735
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده کشاورزی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلیمحمدرضاشامی2743
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول خدماتاصغرشامی2305
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول نقلیهاصغرشامی2237
شورای کارکنان دانشگاه زنجانشورای کارکنان / دبیر شورامحمد رضا شامی2250
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشصفوراشاکری2768
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه شیمیحسنشایانی جم4093
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / تسویه حساب پایان نامهسهیلاشعبانی2391
کتابخانه مرکزیتسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان نامه سهیلاشعبانی2391
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / دفترگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانیزهرا شفیعی4554
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 3ناهیدشه بخش2215
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / رئیس امور فناوری و ارتباط با جامعه ایمانشهابی2421
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد خواهرانساراشهامی2608
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / كارگاه نقشه برداري - گروه نقشه برداريجوادشهبازی2501
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / مدیر مرکز مشاورهپریوششهبازی4383
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / مرکز مشاوره دانشجویی- سامانه سجاد- کارنامه سلامت روانپریوششهبازی2311
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس دریافت و پرداختمهینشهیدی2864
تعاونی مصرف کارکناندفتر تعاونیعلیرضاشهیدی2229
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکحمیدهشکرائی2769
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمهشکوری2553
معاونت اداری مالیاداره اموال و انبار / کارشناس مسئول اموال و انبارمرتضیشکوری4237