خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 351-420 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / کارشناسسیناعلاءپور2207
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه شیمیشرارهعلم بیگی2477
 آموزش گروه شیمیشراره علم بیگی2477
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / رئیس اداره حراستمنصورعلوی2371
 ساختمان مزرعه / کارشناس دامداودعلیاری4386
 مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانیعلیرضاعلیمحمدی2366
 اتوماسیون تغذیهسعیدعلیپور2774
 معاون پژوهشکدهعلی عمارلو4247
 مدیر مجله زیست فناوری گیاهان داروییعلی عمارلو4547
 مدیریت امور پژوهشی / مدیر امور پژوهشیجعفرغضنفریان2594
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیزهرا غفاری4095
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
 آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
 کارشناس ورزشیسعدیفتاحی2779
 دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستاییمعصومهفرخ نیا4573
 معاونت آموزشی / کارشناس دبیرخانهمحمودفرخنیا2736
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش (برق)نسرینفرخپور2448
 مسئول امور خوابگاههای خواهرانمریمفرزاد2428
 آزمایشگاه شیمی NMRحسین فرزانه بناب2578
 دفتر گروهرحمانفضلی4340
 اتوماسیون تغذیهیحییفضلی2774
 اداره خدمات آموزشی / کارشناسفضل الهقاسمی2376
 کارشناس امور فرهنگیمشهودقاسمی2557
 مدیر مرکزفروزانقاسمیان4457
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / مسئول نگهداری تأسیسات مکانیکیبهروزقدیمی2321
 کارپردازاکبرقربانی 2445
 مدیریت فرهنگی / کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعیفاطمه قربانی2773
 اداره رسیدگی به اسناد / بایگانی امور مالیعباسقربانی2459
 کارپردازی کل / مسئول کارپردازی کلاکبرقربانی2558
 کارشناس خوابگاه برادرانرجبقرجه لو2478
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیحسنقره خانی2406
 مسئول نهادعلیقره داغی2455
 امور اداری دانشکده / مسئول امور عمومي دانشکده جدیدغلامرضاقزلباش4551
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکده علوم انسانیمهین قزلباش4125
 واحد امور هیأت علمی / کارشناس هیأت ممیزه نازیلاقزلباش2598
 معاونت پژوهشی / مسئول دفتر معاونتاعظمقزلباش2334
 دفتر صندوقرضاقزلباش2535
 کارشناس گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامیحسینقزلباش4100
 کارشناس پژوهشکدهسیده مهتابقصابی4250
 کارشناس گروه زبان انگلیسیمجیدقنبری4104
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (2)محمدرضا قهرمانی2809
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي )سید علی قوامی2268
 مدیر گروهسید احمد لاجوردی4353
 اداره کارگزینی / کارشناس حضور و غیابسهیلالازمی2466
 کارشناس مسئولفاطمهلاله2609
 دفتر گروهاصغرلطفی4016
 دفتر گروهاصغرلطفی4016
 مرجع و نشریات علی محمد اقدم2272
 پایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
 امور اداری دانشکده / مدیر امور اداریحسینمحمدی2498
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (کامپیوتر)سودابهمحمدی4796
 حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستسمیرامحمدی2355
 مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / کارشناس گروه استعدادهای درخشانمحمدعلیمحمدی2533
 عامل مالی معاونتلیلامحمدی2841
 مسئول دفتر معاونتروح الهمحمدی2332
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (3)ربابمحمدی2809
 مدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
 کارشناس ورزشیفمحمدی2324
 مسئول امور دفتریمحمدحسینمحمدی2455
 فروشگاه تعاونیرعنا محمدی2364
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / خدمات فنی طرح های عمرانیعلیمحمدی2321
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / سرپرست اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداریعلیمحمدی2254
 مسئول امور دفتری هسته گزینشحوریهمحمدی2400
 کارشناساصغرمحمدی4004
 آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانیحسینمحمدی2498
 سايت تخصصي - گروه كامپيوترباب الهمحمدی2489
 آزمایشگاه شیمی 5سکینهمحمدی2586
 کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسیمنصورمحمدی4106
 کارشناس مرکز مشاورهروژینامحمدی2311
 عامل مالی مرکز رشد و نوآوریلیلامحمدی مغانی2841