خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-490 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / مسئول کارپردازی کلاکبرقربانی2558
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / کارشناس خوابگاه برادرانرجبقرجه لو2478
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیحسنقره خانی2406
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول نهادعلیقره داغی2455
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسی ارشدمهین قزلباش4125
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامیحسینقزلباش4099
معاونت آموزشيهیأت ممیزه / کارشناسنازیلاقزلباش2598
معاونت اداری مالیصندوق معین / مدیر عاملرضاقزلباش2535
صندوق وام کارکنان (معين)دفتر صندوقرضاقزلباش2535
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیکارشناس پژوهشکدهسیده مهتابقصابی4250
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس اقتصاد مجیدقنبری4331
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (2)محمدرضا قهرمانی2809
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي )سید علی قوامی2268
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه موادسید احمد لاجوردی4353
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس حضور و غیابسهیلالازمی2466
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس مسئول گروه برقفاطمهلاله2609
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه مكانيكاصغرلطفی4016
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیاصغرلطفی2779
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیاصغرلطفی2779
کتابخانه مرکزیمرجع و نشریات علی محمد اقدم2272
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / پایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
کتابخانه مرکزیپایان نامه هاعلیمحمداقدم2272
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / مدیر امور اداریحسینمحمدی2498
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی - گروه عمرانحسینمحمدی2498
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / سايت تخصصي - گروه كامپيوترباب الهمحمدی2489
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزشسودابهمحمدی4796
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستسمیرامحمدی2355
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 5سکینهمحمدی2586
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسیمنصورمحمدی4106
معاونت آموزشيگروه استعدادهای درخشان / کارشناسمحمدعلیمحمدی2533
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / مدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادرانامیرمحمدی2245
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیفاطمهمحمدی2324
معاونت فرهنگی و اجتماعیعامل مالی معاونتلیلامحمدی2841
معاونت اداری مالیمسئول دفتر معاونتروح الهمحمدی2332
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (5)ربابمحمدی2308
مدیریت تربیت بدنیمدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیفمحمدی2324
تعاونی مصرف کارکنانفروشگاه تعاونیرعنا محمدی2364
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول امور دفتریمحمدحسینمحمدی2455
گزینش کارکنانمسئول امور دفتری هسته گزینشحوریهمحمدی2400
مرکز رشد واحدهای فناوریعامل مالی مرکز رشد و نوآوریلیلامحمدی مغانی2841
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه زیست شناسیقاسممحمدی کاشانی2618
معاونت دانشجويياداره تغذیه / مسئول سلف سرویسبهمنمحمدیاری2297
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه آمارعلیمحمدیان مصمم4081
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2335
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / مسئول دفتر مدیر آموزشجوادمحمودی2335
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2698
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / امور فناوری وارتباط با جامعهمحمودمحمودی2460
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه اقتصاد نرگسمراد خانی4302
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهامیرجوادمرادلو2413
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / مسئول امور عمومي دانشکده جدیدجعفرمرادلو4551
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميذکرعلیمرادی2487
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکمحمودمرادی2481
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسفرهادمردانه2561
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی / سرپرست اداره مریممرسلی2507
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه ریاضیعلیمرصعی4074
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهذکرالهمروتی2299
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسسهیلامزین2546
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / کارشناس دانشکده كشاورزي و علوم انسانیفاطمهمسعودی2596
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های کشاورزی و علوم انسانی (https://edu.znu.ac.ir)فاطمهمسعودی2596
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / تکنسین تاسیساتغلامرضامسعودی مقدم2720
مدیریت طرحهای عمرانیمسئول تأسیسات امور فاضلاب و تصفیه خانه هاغلامرضامسعودی مقدم2720
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه پرورش زنبور عسل و فرآوری تولیدات دامیعلیرضامسلمی2233
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه زمین شناسیرقیهمسکار2517
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه علوم محیط زیسترقیهمسکار2517
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه های زمین شناسی و محیط زیسترقیهمسکار2517
معاونت دانشجويياداره پشتیبانی و نظارت / مسئول اموال معاونت دانشجویییحییمصطفوی2709
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / کارشناس امور قراردادهازهرهمعماریان2734
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زیست شناسی 1لیلامغانلو2616