خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 491-560 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه كامپيوترمجیدمقدادی2613
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه مهندسی شیمیمهدیملکی4026
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / سرپرست اداره دانش آموختگان و امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلیمهدیمنتخبی2729
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / دفتر ادارهمحمدمنتخبی2232
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستخدیجهمهاجری2413
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / متصدی امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیداودمهدوی2754
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیداودمهدوی2754
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / آبدارخانهیدالهمهدیخانی2569
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / دبیرخانه طرحهای عمرانیصادقمهدیون2607
مدیریت طرحهای عمرانیدبیرخانه طرحهای عمرانیصادقمهدیون2607
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه معارف اسلامیحسنمهریاری4180
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیسرپرست پژوهشکدهمرتضیموحدی فاضل4246
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه مهندسی شیمیرضاموسوی4360
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / خدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (1)سیدمهدیموسوی2308
معاونت اداری مالیصندوق معین / عضو هیئت مدیرهسیدمهدیموسوی4281
معاونت اداری مالیکارشناس انفورماتیک مرکزیسیدحسنموسوی2730
حوزه ریاست دانشگاهکارشناس دفتر ریاستسیده لیلاموسوی2318
کتابخانه مرکزیخدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مسئول دبیرخانه و طرحهای داخلیبتولموسی زاده بهروز2462
دانشکده مهندسیحراست دانشکده / کارشناس حراستامیر میرزایی2483
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه حسن رضامیرزایی2404
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / مسئول دفتر حراستامیرمیرزایی2371
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه عمرانزهرانباتعلی پور2611
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / معاون کتابخانهسیدعلی النقینبوی2630
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / اطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / مدیر مالیسیدجعفرنبوی2727
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجه (هیأت امناء - آمار)سید جعفر نبوی2689
کتابخانه مرکزیمعاون کتابخانهسیدعلی النقینبوی2630
کتابخانه مرکزیاطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630
دبیرخانه هیأت امناءدبیرخانه هیأت امناء دانشگاه زنجان / دبیرخانهسید جعفرنبوی2689
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکدهامیرنجاری2299
مرکز رشد واحدهای فناوریکارشناس مسئول مرکز رشد و نوآوریاکرمنجفلو2750
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / کارشناس دبیرخانه کارگروهاکرمنجفلو2676
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت های دانشکدهالهامنجفی4349
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / کارگاه مکانیکیاصغرنجفی4442
دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان زنجاندبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان زنجان / دبیر کارگروهسیدمحسن نجفیان2331
معاونت اداری مالیاداره اموال و انبار / کارشناس اموال و انبارمحمدندرخانی4461
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه گیاهشناسی-گیاهان داروییلیلاندیرخانلو4567
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مسئول انتشارات و رابط وب پژوهشصونانصر2641
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / مدیر همکاریهای علمی بین المللیمهدینصیری2593
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس گروه مدیریت / حسابداریرویانظری4003
معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهشی / مسئول دفتر معاونتپرویزنظری2334
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / کارشناس مرکز بهداشتامیرنظری4434
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / متصدی امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیزهرانظری2441
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیأت علمی(مهندسی و علوم انسانی)زینبنظری2684
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیزهرانظری2441
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / مرکز بهداشت - سامانه سجاد - کارنامه سلامت جسمامیرنظری4434
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / بایگانی امور مالیثریانظریان2459
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / رئیس اداره خوابگاههاحمیدنعمتی2704
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / اتوماسیون جامع خوابگاهی (http://dorm.znu.ac.ir)حمیدنعمتی2704
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی / کارشناسمنیژهنهالی2735
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس حقوق و دستمزدمریمنورسینا2306
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه علوم ورزشیحمید رضانوروزی4296
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / مدیر آموزشرضانوروزیان2335
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی معماری، برق، عمران، نقشه برداری و مهندسی مواد، مهندسی شیمی و نقاشیمحمودنوری2293
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس هنر و معماریفریبا هاشمی4760
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس هنر و معماریفریباهاشمی4760
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس کارگاههای تخصصی هنر و معماریفریبا هاشمی4760
معاونت آموزشيگروه برنامه ریزی آموزش و گسترش رشته ها / کارشناس برنامه ریزیزهراهاشمی4773
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیخسروواجک2699
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / مدیر نظارت و ارزیابیعلیرضاواعظی2851
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیفریدهوجدانی4126
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول کارپردازیمحمد علیوفا2356
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریکارشناس سایبری و پایگاه اطلاع رسانیاعظموفا2856