خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 491-533 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیزهرانظری2441
 سامانه های معاونت دانشجویی / مرکز بهداشت - سامانه سجاد - کارنامه سلامت جسمامیرنظری4434
 کارشناس گروه مدیریت / حسابداریرویانظری4003
 کارشناس مرکز بهداشتامیرنظری4434
 سامانه های معاونت دانشجویی / اتوماسیون جامع خوابگاهی (http://dorm.znu.ac.ir)حمیدنعمتی2704
 رئیس اداره خوابگاههاحمیدنعمتی2704
 مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / کارشناس تحصیلات تکمیلیمنیژهنهالی2735
 اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / رئیس اداره دریافت و پرداختمریمنورسینا2306
 اداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی معماری، برق، عمران، نقشه برداری و مهندسی مواد، مهندسی شیمی و نقاشیمحمودنوری2293
 گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه / کارشناس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاهزهراهاشمی4773
 مدیر نظارت و ارزیابیعلیرضاواعظی2851
 مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیفریدهوجدانی4126
 معاونت دانشجویی / مسئول کارپردازیمحمد علیوفا2356
 کارشناس واحد خواهران و پایگاه اطلاع رسانیاعظموفا2856
 انتظامات / مسئول انتظاماتمحمودوفا2231
 کارشناس مسئول گروه شیمیمعصومه پری نژاد2206
 آزمایشگاه شیمی 2معصومهپری نژاد2206
 دفتر مرکر نیکوکاری مناطاهرهپزشکی2854
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمه پناهی2633
 دفتر گروهابوالفضلپورامیدی4339
 آزمایشگاه ديجيتالحامدپورجم2494
 امور فناوری و ارتباط با جامعه / امور فناوری وارتباط با جامعهعباسپیرمحمدی2460
 رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیعلی اکبرپیرمحمدی 2508
 مدیر گروه روانشناسیاباذرچراغی4131
 مهد کودکنداکابلی2420
 کارپردازی کل / کارپرداز معاونت پژوهشیحسینکاظمی4318
 امور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميبهروزکرمی2487
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه آمارفاطمهکریمی2584
 کارگاه آموزشی مکانیکمحمدرضاکریمی4263
 آزمایشگاه حشره شناسی 1مصطفی کریمی2246
 آزمایشگاه حشره شناسی2مصطفی کریمی2246
 آموزش گروه آمارفاطمه کریمی2584
 دبیرخانه / کارشناس دبیرخانهاعظمکریمی2282
 واحد نظام وظیفه / کارشناس علیکمالی2798
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیداود کولیوند2804
 گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / مدیر همکاریهای علمی بین المللیحسینکوهستانی2593
 اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگرجوادکیومرثیان2232
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمصطفییارقلی2384
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / مدیر امور اداریبهرامیارمحمدی2239
 سامانه های معاونت دانشجویی / اتوماسیون تغذیه (http://food.znu.ac.ir)سعید علیپوریحیی فضلی2774
 مدیر گروه ملیحهیعقوبی4489
 اداره رسیدگی به اسناد / رئیس اداره رسیدگی به اسنادمریمیوسفی2308
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیمجید یوسفی افراشته 4240